مبانی نظری و پیشینه رفتار مصرف کننده (حالت سیستمی)

مبانی نظری و پیشینه رفتار مصرف کننده (حالت سیستمی)

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 • مبانی نظری و پیشینه رفتار مصرف کننده (حالت سیستمی)

  بصورت فایل ورد

  همراه با منابع

  2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

  2-2- بررسی رفتار مصرف کننده در حالت دو کالایی …………………………………………………………………………………………………. 20

  2-3- بررسی رفتار مصرف کننده در حالت n کالایی ………………………………………………………………………………………………….. 22

  2-4- محدودیت بودجه(جمع پذیری ) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 31

  2-5- تابع مطلوبیت جمع پذیر ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

  2-5-1- تابع مطلوبیت جمع پذیرقوی ………………………………………………………………………………………………………………. 33

  2-5-2- توابع مطلوبیت جمع پذیرضعیف …………………………………………………………………… ……….. …………………………………. 33

  2-6- توابع مطلوبیت تفکیک پذیر …………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

  2-6-1- تابع مطلوبیت تفکیک پذیر قوی ………………………………………………………………………………………………………… 34

  2-6-2- تابع مطلوبیت تفکیک پذیر ضعیف ……………………………………………………………………………………………………. 34

  2-7- مفهوم جمع پذیری روی کالاها ………………………………………………………………………………………………………………………. 35

  2-8- سیستم مخارج خطی ( LES ) ……………………………………………………………………………………………………………………… 36

  2-9- دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل ……………………………………………………………………………………………………………. 39

  2-9-1- کشش های قیمتی و درآمدی در مدل تقریب خطی تقاضای تقریباً ایده آل…………………………………………….. 44

  2-9-2- قیود تئوریکی دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل …………………………………………………………………………. 47

  2-9-3- برخی از مهمترین خصوصیات دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل …………………………………………………. 50

  2-1- مقدمه :

  در تئوری های اقتصاد خرد بحث راجع به رفتار مصرف کننده مفصل بوده و از دیدگاههای مختلف این رفتار مورد ارزیابی قرار گرفته است . در بسیاری از متون با استفاده از تکنیک ساده سازی ، یک حالت انتزاعی را که – فقط مصرف کننده با دو کالا مواجه است – در نظر گرفته و رفتار اقتصادی واحد مصرف کننده را مورد بررسی قرار می دهند . درصورتیکه در برخی دیگر از متون یا مقالات اقتصادی یک حالت کلی – که در آن مصرف کننده به دنبال تصمیم گیری و انتخاب کالاها از میان تعداد زیادی از کالاها است – مورد بررسی قرار گرفته است .

  از آنجا که مطالعه حاضر در پی ارزیابی عکس العمل مصرف کنندگان در خصوص کالاها و خدمات مصرفی آنها ( حمل و نقل ) می باشد ، لازم است مبانی تئوریکی که در زمینه تحلیل این رفتار تاکنون تدوین شده است ، بطور مختصر مرور شود . لذا فصل جداگانه ای تحت عنوان تئوری رفتار مصرف کننده ، به این منظور اختصاص داده شده است .

  این فصل در ابتدا یک حالت ساده دو کالایی را در نظر گرفته و رفتار مصرفی خانوارها را طی این مدل بررسی می نماید . سپس در قسمت بعد با تعمیم این مدل در شکل n کالایی رفتار مصرفی خانوارها بطور مفصل تر تشریح خواهد شد . همچنین محدودیت هایی که در فرآیند حداکثر کردن مطلوبیت بر روی معادلات تقاضا تحمیل می شود مورد یادآوری قرار می گیرد . در نهایت نیز به بررسی نوع خاصی از معادلات تقاضا ، که همان سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل است ، پرداخته خواهد شد .icon تعداد بازدید : 17
 • نوشته : سیامک
 • سه شنبه 2 آبان 1396