بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی

بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 • بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی
  بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی دسته: روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی
  بازدید: 3 بار
  فرمت فایل: pdf
  حجم فایل: 2522 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 204

  هدف از این پایان نامه بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی می باشد

  قیمت فایل فقط 125,000 تومان

  خرید

  دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

  بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی

  *** پرسشنامه طراحی شده برای پایان نامه بصورت رایگان نیز ضمیمه شده است.

  چکیده:

  شاد زیستن پاسخی به چگونه زیستن است، به ویژه برای جوانانی که به دنبال زندگی هدفمندند و آینده سازان این سرزمین به شمار می‌روند. به دلیل اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان، انجام پژوهشی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسید. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناخت میزان احساس شادی جوانان شهر بابلسر و شناسایی عوامل جامعه شناختی موثر بر آن می‌‌باشد. نوع روش تحقیق از نظر کنترل شرایط پژوهش، پیمایشی و از نظر زمانی، مقطعی است (نیمه اول سال 1390). متغیرهای مستقل این تحقیق نیز شامل سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده و تعیین رابطه این سه نوع سرمایه با میزان احساس شادی از مهمترین فرضیه‌های این تحقیق می‌باشند.

  برای انجام این پژوهش از یک نمونه 380 نفری از ساکنان 29- 15 سال بابلسر، استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که میزان شادی پاسخگویان به طور کلی در حد متوسط است. از بین متغیرهای زمینه ای و جمعیت شناختی مورد مطالعه، هیچ‌کدام با شادی رابطه نداشتند. همچنین از میان ابعاد سرمایه های اجتماعی و فرهنگی، ارتباطات اجتماعی، اعتماد اجتماعی، اعتماد تعمیم‌یافته و سرمایه فرهنگی عینیت یافته با شادی رابطه داشتند. متغیرهای سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی نیز تبیین‌کننده‌های شادی دراین تحقیق بوده‌اند. میزان تأثیرگذاری انواع سرمایه بر شادی نیز به ترتیب اهمیت عبارتند از: سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی. مدل بدست آمده از متغیرهای موثر بر اساس رگرسیون چند متغیره نیز، 23 درصد از واریانس احساس شادی در جامعه آماری را تبیین می کند.

  کلیدواژه ها:

  جوانان

  احساس شادی

  سرمایه اقتصادی

  سرمایه فرهنگی

  سرمایه اجتماعی

  مقدمه:

  لازم نیست ثابت شود که اکثر انسانها و شاید همه آنها میخواهند شاد باشند زیرا بشر از دیرباز به دنبال این بوده است که چگونه میتواند بهتر زندگی کند. چه اسبابی بیشتر موجبات جلب رضایتش را فراهم میکند و با چه ساز و کارهایی میتواند از تنفس در این دنیا لذت و بهرهی بیشتری ببرد. این درحالیست که فشارهای مختلفی که در زندگی معمول انسان امروز از قبیل فشارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، روانشناختی و جمعیتی وجود دارد، همگی باعث تجربه کاهش رضایت و شادی افراد در زندگی روزمره میشود.

  به همین دلیل برای بسیاری از مردم، شادمانی به صورت ناامید کننده ای دور از دسترس باقی مانده است.

  بدین طریق، اهمیت نقش شادی در بهداشت روانی، سلامت جسمانی، کارآمدی، بهره وری و فعالیتهای اجتماعی موجب گردیده که توجه محققان حوزه های روان شناختی، علوم زیستی و علوم اجتماعی به عوامل مؤثر بر شادی افزایش یابد در همین زمینه، جان استوارت میل بر این باور است که شادمانی و رضایت اهمیتی اساسی در زندگی فرد دارد و افراد درصدد افزایش دادن رضایت از زندگی شان هستند.

  در ایران نیز آمارهای بسیار زیادی وجود دارد که حاکی از سردی، بی انگیزهگی، بی اعتمادی، منفی بافی،گریز از جامعه و مشکلات دیگر است. همه این مسائل در شرایطی که شادی در جامعه وجود ندارد، رخ میدهند و میتوانند مسیر رشد و توسعه کشور را بسته یا کند سازند. از این رو، به دلیل اهمیت این موضوع که نشان دهنده نقش شادی در توسعه کشورهاست، تحقیق حاضر به بررسی شادی و عوامل جامعه شناختی مؤثر بر آن پرداخته است. سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به دلیل اهمیت شان در حوزه جامعهشناختی از متغیرهای مستقل در این تحقیق میباشند.

  این تحقیق در قالب 6 فصل مجزا ارایه گردیده است.فصل اول شامل کلیات تحقیق است که به بیان مسئله،اهمیت و ضرورت، اهداف و سئوالات تحقیق میپردازد. فصل دوم به طور مفصل تعاریف شادی، دیدگاهها و نظریات در باب شادی مطرح شده، سپس تحقیقات پیشین که در دو بخش داخل و خارج از کشور میباشد مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه چارچوب نظری تحقیق، فرضیات و مدل نظری تحقیق عنوان شده است. فصل سوم روش شناسی تحقیق است که تعاریف نظری و عملیاتی، اعتبار و پایایی، جامعه آماری و نمونه تحقیق، شیوه نمونهگیری، روش تحقیق و تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها در این فصل مطرح شده است. در ادامه تحقیق، فصل چهارم به توصیف متغیرهای زمینه ای، مستقل و وابسته و فصل پنجم به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق میپردازد که شامل آزمون معنی داری( T-test ، من ویتنی، کروسکال والیس، تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر) است. در فصل ششم نیز به بحث و نتیجه گیری بر اساس تحلیل داده ها پرداخته شده است.

  فهرست مطالب

  فصل اول:کلیات

  چکیده

  مقدمه

  بیان مساله پژوهش

  اهمیت انجام پژوهش

  ضرورت تحقیق

  اهداف پژوهش

  سوالات پژوهش

  فرضیه های پژوهش

  فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  مقدمه

  تاریخچه مختصری از شادی

  مبانی نظری پژوهش -

  تعاریف شادی

  تعاریف عاطفی

  تعاریف شناختی

  تعاریف ترکیبی

  پایه های خوشبختی و شادی

  دیدگاهها و رویکردهای مختلف پیرامون شادی

  دیدگاه کلاسیک

  دیدگاه لذت گرایی

  دیدگاه معنوی

  رویکرد زیست شناختی در مورد شادی:

  رویکردهای روان شناختی و روان شناسی اجتماعی

  نظریه ویژگیهای شخصیتی، ژنتیکی و شادی

  دیدگاه شناختی و شادی

  تحلیل اسنادی هیجان

  برخی از نظریاتی که در ارتباط با دیدگاه شناختی

  تئوری مقایسه اجتماعی

  نظریه محرومیت نسبی

  تئوری ارجاع ادراکی شادمانی

  دیدگاههای زمینه ای در مورد شادی

  تئوری ارزشها و اهداف

  نظریه داینر و همکاران

  شادی در نظریه مازلو

  رویکرد جامعه شناختی

  شادی در نظر کنت

  شادی در نظر زیمل

  شادی در نظریهی گیدنز

  شادی در نظریه هالر و هادلر

  شبکه ها و روابط اساسی شخصی

  همبستگی ها و پیوستگی های اجتماعی فرهنگی

  ساختار نهادی و کلان جامعه

  مروری بر مطالعات پیشین:

  پژوهشهای داخلی

  پژوهشهای خارجی

  جمع بندی مطالعات پیشین:

  چهارچوب مفهومی تحقیق

  مفهوم سرمایه:

  تحول نظریه سرمایه

  پیر بوردیو

  سرمایه اقتصادی و شادی

  سرمایه فرهنگی و شادی

  به نظر بوردیو سرمایه فرهنگی می تواند به سه شکل وجود داشته باشد:

  سرمایه اجتماعی و شادی

  جمع بندی نظریهها و چارچوب مفهومی تحقیق

  فرضیه های تحقیق

  فرضیه های اصلی تحقیق:

  فرضیه های فرعی تحقیق:

  تحلیلی تحقیق:

  فصل سوم:روش تحقیق

  مقدمه

  تعریف مفاهیم

  متغیرها

  سرمایه اقتصادی:

  سرمایه فرهنگی

  سرمایه اجتماعی:

  تعریف عملیاتی متغیرها و شاخص سازی:

  متغیر وابسته شادی

  جدول شماره 1 3 : فرآیند شاخص سازی متغیر شادی و گویه های آن

  متغیرهای مستقل - - -

  سرمایه اقتصادی

  جدول شماره 2 3 : فرآیند شاخص سازی متغیر سرمایه اقتصادی و گویه های آن

  سرمایه فرهنگی

  جدول شماره 3 3 : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی تجسم یافته و گویه های آن

  جدول شماره 4 3 : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی عینیت یافته و گویه های آن

  جدول شماره 5 3 : فرآیند شاخص سازی سرمایه فرهنگی نهادینه شده و گویه های آن

  سرمایه اجتماعی

  فرایند شاخص سازی سرمایه اجتماعی

  تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری

  جامعه آماری

  تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها

  اعتبار و روایی

  جدول شماره 9 3 : نتایج آلفای کرونباخ برای متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق

  فصل چهارم:توصیف داده ها

  فصل پنجم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

  فصل ششم:نتیجه گیری و پیشنهادات

  منابع

  قیمت فایل فقط 125,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : بررسی اثر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر احساس شادی , اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان , بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان , بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر شادی جوانان , بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادی جوانان , پایان نامه نقش شادی در زندگی جوانان , دیدگاهها و رویکردهای مختلف پیرامون شادیicon تعداد بازدید : 2
 • نوشته : سیامک
 • دوشنبه 11 دی 1396
 • مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری

  مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری

  براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری
   مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری دسته: حقوق
   بازدید: 4 بار
   فرمت فایل: doc
   حجم فایل: 148 کیلوبایت
   تعداد صفحات فایل: 82

   هدف از این پایان نامه مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد

   قیمت فایل فقط 35,000 تومان

   خرید

   دانلود پایان نامه رشته حقوق

   مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری

   چکیده

   این پایان نامه به مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری و سایر موضوعات مرتبط از قبیل (مفهوم شرط، اقسام شرط، شرط ضمن عقد، تعریف شرط ضمن عقد، ماهیت شرط ضمن عقد، اقسام شرط ضمن عقد، موافقت نامه ی داوری و اقسام آن، استقلال شرط داوری، ادله صحت شرط داوری و برخی از قوانین بین المللی) پرداخته شود

   1-1- مفهوم شرط

   شرط به عنوان یک نهاد وابسته به عقد از زمان های گذشته نقش مهمّی در روابط معاملاتی داشته است. بسیاری از روابط حقوقی که به علت عدم امکان اجتماع دقیق شرایط مقرر قانونی یا به دلیل عدم انطباق الگوهای عقود معین نمی توانسته است مستقلاٌ در عالم اعتبار تحقق پیدا کند، به صورت شرط مندرج ضمن عقد با لحاظ رابطه وابستگی به عقد که آثار حقوقی خاصی را اقتضاء می کند محقق گردیده است.

   1-1-1- تعریف شرط

   قانون مدنی ایران تعریفی از شرط به عمل نیاورده و صرفاٌ در ماده 232 به بعد، به بیان تقسیم ها و احكام شرط پرداخته است.

   1-1-1-1- تعریف لغوی

   در مورد واژه شرط معانی مختلفی ارائه شده است:

   1- شرط در لغت به معنای الزام به چیزی (افرام البستانی، 1378، صیغه شرط) آمده است.

   2- در اصطلاح ادبی، شرط عبارت است از جمله نخست از موضوع دو جمله شرطیه است که جمله دوم، جزا نامیده می شود

   3- در اصطلاح فلسفه شرط امری است که در ایجاد شی دیگر دخالت دارد به طوری که از عدم آن شی لازم آید ولی از وجود آن شی لازم نمی آید.

   1-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی

   همان طوركه گفته شد واژه شرط معانی گوناگون دارد. از جمله وصف امری است كه از عدم آن عدم لازم آید، بدون این كه وجودش لازمه وجود باشد. برای مثال، نزدیكی به آتش شرط سوختن است، بدون آن كه سبب آن باشد. شرط در معنای تخصصی حقوقی از معنای لغوی آن دور نیفتاده و آن در معنای محصولی عبارت است از تعهد مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به عقد مشروط و در معنای مصدری عبارت است از مرتبط كردن تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به عقد مشروط به اراده طرف های آن (شهیدی، 1387: ص18-17). شرط امری است محتمل الوقوع در آینده كه طرفین عقد یا ایقاع كننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید. (جعفری لنگرودی، 1382: ص380)

   در حقوق مدنی وقتی سخن از شرطی به میان می آید، مقصود یكی از این دو معنی است:

   1- امری كه وقوع یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی به آن بستگی دارد. برای مثال در ماده 190 قانون مدنی، كه شرایط اساسی صحت معامله را بیان می كند، مقصود همین معنی است پس، وجود قصد و رضا، اهلیّت، موضوع و جهت مشروع هر كدام شرط صحت معامله است بدون این كه هیچ كدام ملازمه با درستی و نفوذ عقد داشته باشد. یا ماده 47 كه می گوید: ((در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است)). واژه شرط به همین معنی است. (همچنین مواد 60 و 364 و 374 و 690 و 694 و 772) .

   2- توافقی است كه، بر حسب طبیعت خاص خود یا مفاد تراضی دو طرف، از توابع عقد دیگری قرارگرفته است مانند شرط صفت یا خیار شرط كه همیشه از لوازم عقد اصلی است، وكالت كه ممكن است به اراده دو طرف تابع عقد بیع یا نكاح شود (کاتوزیان، 1371: ص296).

   شرط بدین مفهوم خود نیز دو قسم است:

   الف: گروهی كه برحسب طبیعت موضوع آن خود التزامی مستقل نیست و ناچار باید در زمره توابع عقد دیگر باشد: مانند شرطی كه مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی است (شرط صفت) یا زمان وفای به عهد را معین می كند (شرط اجل) یا حدود و قلمرو التزام های اصلی را معین می كند یا قوانین تكمیلی را تغییر می دهد. این شروط در واقع به كمال و روشنی شیوه اجرای تعهد كمك می كند و خود یا التزامی جداگانه نیست یا به منظور تكمیل و تغییر تعهد اصلی قرارداد برعهده گرفته می شود.

   ب: گروه دیگر، كه می تواند به عنوان قرارداد مستقل مورد توافق باشد، ولی دو طرف به ملاحظاتی آن را تابع عقد دیگر ساخته اند تا نام شرط بر آن نهاده شود: مانند وكالتی كه ضمن نكاح شرط می شود یا مضاربه ای كه در قرارداد بیع می آید. در این فرض، آنچه مورد تراضی قرار می گیرد، عقدی است مركب از دو قرارداد، با این قید كه یكی از آن دو جنبه اصلی دارد و دیگری فرعی و تبعی. آنچه به عنوان نظریه ((شرط ضمن عقد)) شهرت یافته معنای اخیر شرط است: یعنی، التزامی كه ضمیمه تعهدهای اصلی عقد دیگر قرار گرفته؛ حدود و شرایط آن تعهدها را كامل ساخته یا دگرگون كرده است. (كاتوزیان، 1390: ص114).

   نتیجه اینكه منظور از شرط داوری همین معنای اخیر است، یعنی توافقی كه در ضمن عقد دیگر به صورت شرط گنجانده می شود هرچند نیازی نیست كه توافق در مورد داوری الزاماً به صورت شرط ضمن عقد باشد بلكه می تواند به صورت مستقل نیز صورت گیرد.

   فهرست مطالب

   1- مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری 44

   1-1- مفهوم شرط 44

   1-1-1- تعریف شرط 44

   1-1-1-1- تعریف لغوی 44

   1-1-1-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی 45

   1-1-2- ماهیت شرط ضمن عقد 47

   1-1-2-1- وابستگی شرط به عقد 47

   1-1-2-2- آثار تابعیت شرط از عقد 49

   1-1-2-3- اقسام و مبانی تقسیم شرط 50

   1-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد 51

   1-2-1- شروط تبانی یا بنایی 52

   1-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی ) 53

   1-2-3- شروط الحاقی 53

   1-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی) 54

   1-2-5- اقسام شرط ضمن عقد 55

   1-2-5-1- شرط صفت 55

   1-2-5-2- شرط فعل 57

   1-2-5-3- شرط نتیجه 59

   1-3- شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد 61

   1-3-1- شروط باطل 61

   1-3-1-1- شرط غیر مقدور 62

   1-3-1-2- شرط بی فایده 64

   1-3-1-3- شرط نامشروع 65

   1-3-2- شروط باطل و مبطل عقد 67

   1-3-2-1- شرط خلاف مقتضای عقد 68

   1-3-2-2- شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 70

   1-3-3- موافقتنامهی داوری 71

   1-3-3-1- مفهوم 71

   1-3-3-2- انواع موافقت نامه ی داوری 72

   1-3-3-2-1- ازحیث زمان تنظیم 72

   1-3-3-2-2- از حیث شکل 73

   1-3-4- شرایط و آثار موافقتنامه ی داوری 74

   1-3-4-1- شرایط موافقتنامه ی داوری 74

   1-3-4-1-1- شرایط مشترك 74

   1-3-4-1-2- شرایط اختصاصی 77

   1-3-4-2- آثار موافقت نامه ی داوری 81

   1-3-4-2-1- فقط نسبت به اشخاصی كه آن را تنظیم نموده اند مؤثر است 81

   1-3-4-2-2- تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 82

   1-3-4-2-3- اعطای صلاحیت به داور یا داوران 83

   1-3-4-2-4- سلب صلاحیت از محاکم دولتی 83

   1-3-4-3- بررسی استقلال شرط داوری 86

   1-3-4-4- شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد 93

   1-3-4-5- ادلّه ی صحت شرط داوری 95

   1-3-4-5-1- قرآن كریم 96

   1-3-4-5-2- روایات وارده از معصوم (ع) 97

   1-3-4-5-3- سیره عقلاء 98

   1-3-4-5-4- وجود قوانین موضوعه 99

   1-3-5- منتخب قوانین و اسناد بین المللی 102

   1-3-5-1- قانون داوری نمونه آنسیترال 102

   1-3-5-2- قاعده آنسیترال 103

   1-3-5-3- قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی 104

   1-3-5-4- كنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(كنوانسیون واشنگتن 1966) 106

   1-3-5-5- كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی 108

   1-3-6- نتیجه 109

   قیمت فایل فقط 35,000 تومان

   خرید

   برچسب ها : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری , پایان نامه شرط داوری , مفهوم حقوقی شرط داوری , ماهیت حقوقی شرط داوری , اقسام و مبانی تقسیم شرط , شرایط و آثار موافقتنامه داوری , آثار موافقت نامه ی داوری , بررسی استقلال شرط داوری , ادلّه صحت شرط داوری  icon تعداد بازدید : 2
 • نوشته : سیامک
 • دوشنبه 11 دی 1396
 • مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر

  مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر

  براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد  icon تعداد بازدید : 4
 • نوشته : سیامک
 • دوشنبه 11 دی 1396
 • سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل

  سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل

  براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل
   سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل دسته: حقوق
   بازدید: 13 بار
   فرمت فایل: doc
   حجم فایل: 139 کیلوبایت
   تعداد صفحات فایل: 98

   هدف از این پایان نامه سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد

   قیمت فایل فقط 49,000 تومان

   خرید

   دانلود پایان نامه رشته حقوق

   سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل

   چکیده:

   در اغلب موارد سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی، به استناد حاکمیت دولت میزبان و صیانت از منافع ملی و منابع طبیعی کشور میزبان انجام می شود و در قالب کلاسیک به صورت ملی کردن بخشی از اقتصاد کشور بوده که سرمایه گذار خارجی برای توسعه آن بخش، مبادرت به سرمایه گذاری کرده است. اما گاه دولت به بهانه حفظ و صیانت از منافع ملی، اقداماتی می کند که به صورت مصادره و ایجاد محدودیت برای سرمایه گذار خارجی است . نتیجه و اثر تبعی این قبیل اقدامات و مداخله ها در فعالیت سرمایه گذار خارجی آن است که عملا وی را از حقوق مالکانه اش محروم می سازد .

   در بین سلب مالکیت به معنای عام ، متداول ترین و شایع ترین روش عبارت است از ملی کردن و مصادره . با این وجود در برخی از معاهدات دو جانبه ی سرمایه گذاری به مواردی مثل خلع ید ، ضبط ، محرومیت از مالکیت یا خصوصی کردن نیز به عنوان گونه های سلب مالکیت اشاره شده است که قلمرو و مصادیق آنها بسیار وسیع بوده و به عنوان نمونه شامل خصوصی کردن و انتقال مالکیت سرمایه گذاری خارجی به کشور میزبان یا به اصطلاح « بومی کردن » می شود . معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری ، معمولا از سلب مالکیت مستقیم و سایر روش ها و اقدامات مشابه آن که نتیجه آنها خلع مالکیت اجباری است . تعریف روشنی به دست نمی دهند ، زیرا اصطلاحات و عبارات فوق گاه به صورت تنها و گاه به صورت ترکیبی به کار رفته و کمتر دیده می شود که بین مفهوم کلی خلع مالکیت و اقدامات دیگری که نتیجه آنها سلب مالکیت از سرمایه گذاری خارجی است ، تفکیک و تمایز روشنی ذکر شده باشد .

   مصادره اموال سرمایه گذاران خارجی و سلب مالکیت از انها از سالیان گذشته در مرکز اختلافات دولت ها و سرمایه گذاران خارجی قرار داشته و تنها تعداد محدودی از سرمایه گذاران به موجب توافقی که وفق حقوق بین الملل با دولت میزبان منعقد نموده بودند ، توانستند با مراجعه به مراجع داوری بین المللی از حقوق خود در مقابل مصادره و سلب مالکیت دفاع کنند و سایرین یا به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود چشم داشتند و یا به محاکم ملی دولت میزبان پناه می بردند . اما افزایش روزافزون معاهدات تدوین شده ، موازین حقوق بین الملل مرببوط به سلب مالکیت توسعه یافته اند و مباحث کلاسیک مربوط به مصادره مستقیم و سلب مالکیت، جای خود را به موضوعات مطرح در حوزه حقوق مالکانه و مصادره غیر مستقیم دادند. مراجع داوری بین المللی نیز با توجه به موازین حقوق بین الملل به توصیف وضعیت و حل اختلافات میان دولت میزبان و سرمایه گذاران خارجی، اقدام می کنند.

   فهرست

   چکیده : 4

   سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل 5

   3-1- جایگاه حقوق بین الملل در نبود تعریف دقیق و جامع از سلب مالکیت 7

   3-2- سلب مالکیت از نظر معاهدات و رویه ی داوری بین المللی 8

   3-3- مصادره و سلب مالکیت از دیدگاه استانداردهای حقوق بین الملل 14

   3-4- رابطه میان حقوق داخلی و حقوق بین الملل در اختلافات ناشی از سلب مالکیت 16

   3-5- حمایت از حقوق مالکانه از منظر حقوق بین الملل در رویه داوری بین المللی 17

   3-6- سلب مالکیت حقوق قراردادی در مقابل نقض قرارداد 27

   3-7- مشروعیت سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در پرتو رویه داوری بین المللی 32

   3-7-1- مشروعیت سلب مالکیت از دیدگاه حقوق بین الملل و معاهدات سرمایه گذاری 33

   3-7-2- مشروعیت سلب مالکیت از منظر معاهدات بین المللی سرمایه گذاری 36

   3-7-3- مشروعیت سلب مالکیت در حقوق بین الملل از دیدگاه مراجع داوری بین المللی 37

   3-7-5- فرآیند قانونی 47

   3-7-6-غرامت 48

   3-7-7- ضابطه غرامت از دیدگاه مراجع داوری بین المللی در سلب مالکیت نامشروع 54

   3-8- سلب مالکیت غیر مستقیم از منظر رویه داوری بین المللی 62

   3-8-1- مفهوم سلب مالکیت غیر مستقیم 63

   3-8-2- مصادره خزنده 66

   3-8-3- عناصر اصلی در سلب مالکیت 73

   3-8-3-1- مداخله در حقوق مالکانه 73

   3-8-4- مصادره به نفع ثالث 76

   3-8-5- تاثیر بر سرمایه گذار 78

   3-8-6- شفافیت 80

   3-8-7- حمایت مشروع از سرمایه گذار 81

   3-9- سلب مالکیت غیر مستقیم در آراء داوری بین الملل 83

   3-9-1- افزایش بی رویه مالیات 84

   3-9-2- گرفتن اموال شخص ثالث 85

   3-9-3- مداخله در قرارداد 85

   3-9-4- نقض حقوق منبعث از قرارداد 86

   3-9-5- مداخله در مدیریت سرمایه گذاری 87

   3-9-6- لغو یا عدم صدور مجوز 88

   نتیجه گیری 92

   فهرست منابع 95

   قیمت فایل فقط 49,000 تومان

   خرید

   برچسب ها : سلب مالکیت در رویه داوری تجاری بین الملل , مصادره و سلب مالکیت , داوری تجاری بین الملل , سلب مالکیت غیر مستقیم در آراء داوری بین الملل , سلب مالکیت غیر مستقیم در رویه داوری بین المللی , سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی , سلب مالکیت حقوق قراردادی  icon تعداد بازدید : 2
 • نوشته : سیامک
 • دوشنبه 11 دی 1396
 • حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران

  حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران

  براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران
   حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران دسته: حقوق
   بازدید: 2 بار
   فرمت فایل: doc
   حجم فایل: 50 کیلوبایت
   تعداد صفحات فایل: 29

   هدف از این مقاله حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران مورد بررسی قرار می گیرد

   قیمت فایل فقط 13,000 تومان

   خرید

   دانلود مقاله رشته حقوق

   حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران

   چکیده:

   «کنوانسیون ایکسید» یکی از مهم ترین معاهدات حقوق بین الملل اقتصادی است که افراد را به عنوان تابعان حقوق بین الملل به رسمیت می شناسد. برخلاف کم توجهی نسبت به سرمایه گذاری در گذشته، کشورها از اواسط دهه 1980 به طور روزافزونی دیدگاههای مشابهی را درباره برخورد حقوقی با مسئله سرمایه گذاری خصوصی خارجی اتخاذ کرده اند. این امر را می توان در قوانین ملّی کشورها در خصوص سرمایه گذاری، معاهدات دو یا چندجانبه بین المللی آنها و رویکرد مثبت آنها نسبت به حلّ و فصل این گونه دعاوی به خوبی مشاهده کرد. این تشابهات خصوصا در زمینه آزادسازی رژیمهای سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران قابل توجه است. همچنین نکته جالب توجه در این تغییرات، جایگاه خاص داوری به عنوان وسیله انتخابی و ترجیحی حلّ و فصل دعوا از طریق ثالث است که این امر به دلیل امتیازات داوری نسبت به سایر روشهای حلّ و فصل دعوا، از جمله «قابلیت انعطاف»، «درجه اعتماد»، «سرعت و کارآیی»، «تخصصی تر بودن»، «هزینه کم» و «محرمانه بودن» است.

   ایران نیز به رغم اینکه هنوز عضو ایکسید نیست، ولی از این توسعه مستثنا نبوده است. در چند سال گذشته، تغییرات زیادی را می توان در این زمینه در حقوق آن مشاهده کرد که برای نمونه باید از تسهیلات و تضمینات مربوط به سرمایه گذاری خارجی و اصلاحات در بسیاری از مقررات، از جمله «قوانین داوری تجاری کشور»، «سیاستهای پولی و ارزی»، «رقابتی کردن اقتصاد» و «تلاش برای شکستن انحصارات» نام برد. یکی از راههای جذب و تشویق سرمایه گذاری در کشور، ایجاد تضمینهای حقوقی مناسب، از جمله «امنیت کافی برای سرمایه گذاریهای خارجی» است. بدون شک، پذیرش نظام داوری ایکسید می تواند گام مثبتی برای این مهم در ایران باشد.

   کلید واژگان:

   داوری

   ایران

   سرمایه گذاری

   حقوق بین الملل

   کنوانسیون ایکسید

   حلّ و فصل اختلافات

   مقدّمه

   اختلافات بین المللی به اعتبار طرفین می تواند در سه شکل نمایان شود:

   الف) بین اشخاص خصوصی خارجی؛ ب) بین دولتها با یکدیگر؛ ج) بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی.

   کنوانسیون حلّ وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر(2) (ایکسید)(3) ناظر به نوع سوم از این اختلافات است. لذا برخلاف اتاق بازرگانی بین المللی(4) که سازمانی غیر دولتی بین المللی(5) است که از سوی بخش خصوصی در سال 1919 م. ایجاد گردیده و برخلاف دیوان بین المللی دادگستری که نهادی بین المللی و بین الدولی در لاهه است، ایکسید ماهیتی دوگانه دارد؛ چرا که از یک طرف از سوی دولتها به وجود آمده است. از طرف دیگر، افراد خصوصی نیز می توانند نزد آن طرف دعوا باشند.

   مقاله حاضر، مسئله حلّ و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید(6) را به عنوان یکی از رایج ترین مراجع حلّ و فصل اختلافات بین المللی، مورد مطالعه قرار می دهد(7) و فقط بعضی از جنبه های جالب توجه داوریِ آن مرکز را؛ از جمله قلمرو صلاحیت مرکز و انحصاری بودن آن، اهلیت مرکز، تقاضای داوری، تسلیم و ارجاع اختلاف به داوری، سازمان و ترکیب دیوان داوری، قانون قابل اعمال و مسئله رأی داور و رویّه قضایی دیوانهای داوریِ مرکز مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.این بحث به شناخت نقش مهم این مرکز داوری در جهانِ سرمایه گذاری کمک خواهد کرد.با توجه به اهمیت رو به رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران، پس از نگاهی اجمالی نسبت به این وضعیت، ضرورت الحاق به کنوانسیون ایکسید مورد تأکید واقع می شود.

   فهرست مطالب

   چکیده: 1

   مقدّمه 2

   معرفی اجمالی مرکز داوری ایکسید ونظام حلّ وفصل اختلافات آن 3

   ارجاع اختلاف به داوری مرکز 5

   صلاحیت مرکز و دیوان داوری آن 6

   سازمان و ترکیب دیوان داوری 12

   قانون قابل اعمال توسط دیوان داوری 14

   حکم داوری، شناسایی و اجرای آن 15

   رویّه قضایی دیوانهای داوری مرکز تاکنون 16

   ایران و کنوانسیون ایکسید 17

   نتیجه 22

   قیمت فایل فقط 13,000 تومان

   خرید

   برچسب ها : حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران , مرکز داوری ایکسید , نظام داوری ایکسید , مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری , حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری , حل و فصل اختلافات بین المللی , ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون ایکسید , حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید , ایکسید چیست , سازمان ایکسید  icon تعداد بازدید : 2
 • نوشته : سیامک
 • دوشنبه 11 دی 1396
 • مبانی نظری امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده

  مبانی نظری امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده

  براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • مبانی نظری امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده
   مبانی نظری امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده دسته: حسابداری
   بازدید: 2 بار
   فرمت فایل: doc
   حجم فایل: 403 کیلوبایت
   تعداد صفحات فایل: 120

   هدف از این مبانی نظری امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده می باشد

   قیمت فایل فقط 65,000 تومان

   خرید

   دانلود مبانی نظری کارشناسی ارشد رشته حسابداری

   چكیده:

   سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یكی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد كه اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌كند و استفاده كنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و كاربردی است كه در بیمارستان ولیعصر لامرد انجام گرفته است كه پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن بیمارستان و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است.

   همانطور كه از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت بیمارستان ولیعصر لامرد بوده و برای اینكار در قلمرو زمانی سال مالی 91-90بیمارستان مذكور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاكم بر بیمارستان و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراكز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً 4بخش را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی كرده و محركهای هزینه هركدام از این فعالیتها را انتخاب كرده است.

   نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، كه استفاده از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلكه باعث می‌گردد كه مدیران بیمارستان های دولتی وخصوصی با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و كنترل هزینه تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و بیمارستان را در كسب سود یاری نمایند.

   کلمات کلیدی:

   بیمارستان لامرد

   محاسبه بهای تمام شده

   هزینه یابی بر مبنای فعالیت

   مقدمه

   با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات صحیح در تصمیم گیرهای مدیران و توسعه تكنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام باافزایش پیچیدگی وتنوع فعالیتها، درك این تغییرات وسنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینكه درجه تنوع وتغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است كه شناخت این فعالیتها وسنجش تاثیرات آن بر بهای تمام شده خدمات، مستلزم طراحی یك سیستم مناسب و کارآ هزینه یابی است تا قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتها و در نظر گرفتن آن بر هزینه های ارائه خدمات باشد.بیمارستان ها و دیگر سازمانهای مراقبت سلامت، به طور روز افزون با محیطی چالشی و رقابتی مواجه هستند .تمرکز زیاد بر کیفیت مراقبت از بیماران ، هزینه بالای ارائه خدمات و رقابت شدید از جمله عواملی است که این سازمان ها را ناچار به تجدید نظر در ارائه خدمات می کند(ایرد 1 ،1996)

   در بخش بیمارستان تا بحال هیچگونه اقدامات عملی و یا حتی مطالعات نظری در رابطه با شناسایی هزینه ها و محاسبه بهای تمام شده خدمات فعالیتهای خدماتی، انجام نشده است و با توجه به اهمیتی که اطلاعات مالی و بهای تمام شده بر تصمیم گیری های مدیریت از ابعاد مختلف خواهد داشت، لزوم مطالعه و ارائه روشهای عملی و کاربردی در این زمینه بسیار ضروری می باشد.در این بین ، یکی از چالش های اصلی بیمارستان ها افزایش صحت ، دقت و مرتبط بودن اطلاعات هزینه ها به منظور تصمیم گیری های درست مدیریتی و هزینه ای است ( کاپتینی و همکاران 2 ،1998 ) در این بخش علیرغم سایر بخشهای اقتصادی مانند بخش صنعت و یا بعضی از بخشهای خدماتی حتی از سیستمهای سنتی جهت هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده استفاده نگردیده است. هدف هر نظام مدیریت هزینه و هزینه یابی نیز ، فراهم کردن اطلاعات دقیق و کاربردی برای کمک به سازمان ها به منظور ارائه کالاها و خدمات با کیفیت در محیط رقابتی است (گوناسکاران3 ، 1999) بنابراین لزوم مطالعه و بررسی سیستمهای مختلف در این زمینه و استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی كه در سطح دنیا معمولمی باشد، بعنوان یك ضرورت اساسی مطرح است و باید به آن توجه ویژه ای گردد.هزینه را می توان به صورت هزینه برآورد هزینه نهایی محصول تعریف کرد(چن4 و وانگ 5 ،2007)در دهه های گذشته ، پیشرفت زیادی در روش های هزینه یابی روی داده است که از جمله جدیدترین آن ها می توان به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت اشاره کرد( اینس و همکاران 6 ،1994) .

   ( تورنی 7 1996) ، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“ یا اصطلاحا سیستمABC"1 است.هزینه یابی بر مبنای فعالیت را روشی برای سنجش هزینه ها ، عملکرد فعالیتها ومقاصد هزینه ای می داند. هزینه ها به هزینه فعالیتها در سطح واحد ، گروه ، محصول و هزینه درسطح موسسه تقسیم می شود( لر8،2000). این سیستم با بكارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی،تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه ها بهای تمام شده آن منظور می كند.در واقع این روش با این فرض طراحی شده است که فعالیتها و منابع ودر نتیجه هزینه ها را به خود اختصاص داده و محصولات و خدمات نیز را به خود اختصاص می دهند (تولینگتون9 و واچر10 ،2001) . به عبارت دیگر ، فرض اساسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت آن است که فعالیت ها صرف محصولات ، منابع ، صرف فعالیت ها و هزینه ها ، صرف منابه می شود ( کاپلان 11 ، 1984) لذا ، این این ، روش هزینه ها را به فعالیت ها بر مبنای میزان بکارگیری منابع مرتبط کرده و سپس آن ها را به مقاصد هزینه ای بر مبنای میزان فعالیت های استفاده شده ، تخصیص می دهد(تورنی 1996) .

   به این صورت تمرکز هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر ایجاد اطلاعات دقیق درباره هزینه محصولات است( کاپلان، 1984).سختار روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیز از دو مرحله تشکیل شده است: مرحله اول شامل برآورد منابعی است که به طور مستقیم در طبقه ی هزینه ای محصول قرار نگرفته است و متعلق به فعالیت های پشتیبانی است. در مرحله دوم نیز، هزینه هر فعالیت به نسبت یک معیار منتخب بر اساس حجم آن فعالیت به یک محصول تعلق می گیرد(اینس، 1995) سنجش عملکرد ( کینگ کات12 ،1991) هدایت تصمیم گیری ها ( موراکل 13 و وو 14 ،2001) و کمک به بودجه بندی درست است ( شانک 15 و گووینداراجان 16 ، 1993) یكی از ویژگیهای این سیستم كه آن را از سایر سیستم ها متمایزمی كند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملكرد وافزایش كارآیی فعالیتها می باشد وتاحد ممكن با بكارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور كمّی جذب محاسبه بهای تمام شده خدمات و محصولات می كند. با توجه به اینکه عمده عناصر و منابع مورد استفاده در بخش خدمات، فعالیتهای نیروی انسانی می باشد، استفاده از این سیستم بدلیل قابلیتها و تواناییهای آن بسیار مفید می باشد.

   فهرست

   چكیده: 9

   فصل دوم: چارچوب نظری سیستم پیشنهادی 31

   1-2-مقدمه 31

   2-2-مكانیزم عملكرد سیستم ABC 32

   3-2-مراحل طراحی و بکارگیری سیستم پیشنهادی در بیمارستان ولیعصر لامرد 35

   4-2-ادبیات تحقیق 45

   1-4-2-مقدمه 45

   5-2-پیشینه سیستمهای هزینه یابی و بهای تمام شده خدمات در بخش بیمارستان 46

   6-2 پیشینه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت((ABC وكاربردهای آن 54

   7-2-آشنایی با مفاهیم نظری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و چگونگی کاربرد آن در بخش خدمات 57

   8-2- سیستمهای هزینه یابی سنتی و نارسائیها ی آن 58

   9-2-خصوصیات و تفاوتهای سیستمهای هزینه یابی در بخش بهداشت ودرمان با سایر بخشها 61

   10-2- سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC ) 64

   11-2-دیدگاههای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت 65

   1-11-2- مدل مقدماتی سیستم ABC 66

   2-11-2- مدل دو بعدی سیستم ABC 67

   12-2-دیدگاه تخصیص هزینه در مدل ABC 68

   1-12-2-اطلاعات درباره فعالیتها 69

   2-12-2-اطلاعات درباره استفاده كنندگان از خدمات 69

   13-2 دیدگاه فرآیندی مدل ABC 70

   1-13-2-محرک هزینه 71

   2-13-2-سنجش عملكرد 71

   14-2- اجزاء تشكل دهنده مدل ABC 72

   1-14-2-اجزا دیدگاه تخصیص هزینه 72

   1-14-2-منابع 73

   2-14-2-محرك منابع 73

   3-14-2-عنصر هزینه 73

   4-14-2-فعالیتها 74

   5-14-2-حوزه هزینه 75

   6-14-2-مركز فعالیت 76

   7-14-2-محرك فعالیت 76

   8-14-2-هدف هزینه 77

   15-2مكانیزم عملكرد عناصر سیستمABC در دیدگاه تخصیص هزینه 77

   1-15-2-اجزا دیدگاه فرآیندی مدل ABC 79

   2-15-2-ارزیابی عملكرد 81

   16-2-مراحل طراحی مدل و بکارگیری سیستم ABC 82

   17-2- تعریف مراكز فعالیت و گروه بندی فعالیتها در داخل مراکز فعالیت 84

   18-2- آنالیز فعالیت در داخل مراکز فعالیت جهت مشخص کردن فعالیتهای مربوط به هر کدام از اهداف هزینه 87

   1-18-2-شناسایی منابع مورد نیاز برای انجام هر کدام از فعالیتها و خصوصیات هر کدام از منابع 87

   19-2تعریف و شناسایی محرك منابع 89

   20-2- تعریف و شناسایی محركهای هزینه بر حسب مراکز فعالیت 89

   منابع و مأخذ:

   قیمت فایل فقط 65,000 تومان

   خرید

   برچسب ها : مبانی نظری امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده , هزینه یابی بر مبنای فعالیت , مبانی نظری هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان , امکان سنجی استقرار ABC , پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان , اجرا هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان , مبانی نظری امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت , مبانی نظری هزینه یابی بر مبنای فعالیت , بهای تمام شده خدمات در بخش بیمارستان  icon تعداد بازدید : 2
 • نوشته : سیامک
 • دوشنبه 11 دی 1396
 • دانلود فایل ورد Word بررسی قاعده عدالت از منظر فقه امامیه و قرآن کریم

  دانلود فایل ورد Word بررسی قاعده عدالت از منظر فقه امامیه و قرآن کریم

  براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • دانلود فایل ورد Word بررسی قاعده عدالت از منظر فقه امامیه و قرآن کریم
   عدالت درتمام شئون حیات و هستی انسان ، و شاید باید گفت در گستره کلی افرینش،چه در عرصه تکوین و چه در میدان تشریع ، پایه ، اساس، اصل ، مبنا و میزان ،و قاعده است علاوه بر پزوهش فقهی در زمینه موضوع بحث معنی و مفهوم قاعده عدالت ، تقوی ، فسق ، مروت ، حسن ظاهر ، ملکه ،عدالت و اقوال و دلایل ان و طرق اثبات قاعده عدالت در فقه امامیه و چگونگی و تقسیمات آن به
   دسته: فقه و حقوق اسلامی
   بازدید: 5 بار
   فرمت فایل: doc
   حجم فایل: 196 کیلوبایت
   تعداد صفحات فایل: 118

   قیمت فایل: 14,000 تومان

   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

   پرداخت و دانلود

   عدالت درتمام شئون حیات و هستی انسان ، و شاید باید گفت. در گستره کلی افرینش،چه در عرصه تکوین و چه در میدان تشریع ، پایه ، اساس، اصل ، مبنا و میزان ،و قاعده است. علاوه بر پزوهش فقهی در زمینه موضوع بحث معنی و مفهوم قاعده عدالت ، تقوی ، فسق ، مروت ، حسن ظاهر ، ملکه ،عدالت و اقوال و دلایل ان و طرق اثبات قاعده عدالت در فقه امامیه و چگونگی و تقسیمات آن به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است .به هر حال با توجه به گستر دگی و پر اکندگی بحث سعی شده است حتی المقدور تمام مطا لب در چهار فصل تهیه گردد.واز میان مواردی که بر رسی شد در قاعده عدالت از نظر فقهی همه فقهاء قائل به این بودند که در مفتی ،قاضی،امام جمعه وجماعت وامام مسلمین عدالت در انها شرط است.ولی بعضی گفته اند که در راوی ،شاهد،وصی،اجیر،متولی وقف،قیم بر اطفال عدالت شرط نیست.

   کلمات کلیدی: عدل،عدالت فقهی ،تقوی،عدالت اخلاقی ،قرآن

   چکیده 1

   فصل اول :كلیات و مفاهیم

   بخش اول: كلیات 2

   1-1-1- مقدمه 2

   1-1-2-بیان مساله 4

   1-1-3-پیشینه تحقیق 5

   1-1-4-سوالات تحقیق 6

   1-1-5-فرضیه های تحقیق 6

   1-1-6-اهداف تحقیق 6

   1-1-7-روش تحقیق 7

   1-1-8-ضرورت تحقیق 7

   1-1-9- ساختار تحقیق 7

   بخش دوم: مفاهیم 8

   1-2-1-معنی لغوی عدالت 8

   1-2-1-2- واژه هایی که درمعنی عدال لغوی به کار رفته اند 9

   1-2-1-3-عدالت در اصطلاح علماء فقه 11

   1-2-1-4-تعریف فقهی عدالت 15

   1-2-1-5- عدالت از دیدگاه علما واندیشمندان 22

   1-2-1-6- سابقه تاریخی عدالت درانسان 25

   1-2-2-انواع عدالت 27

   1-2-3- عدالت فقهی وکلامی 30

   1-2-4-عدالت در معنای عرفی33

   1-2-5-ثبات و تغییر احکام اسلام33

   1-2-6- موضوع له عدل و ظلم، موضوع امر ونهی به عدل و ظلم 35

   1-2-7- نسبت بین عدالت فقهی و اخلاقی 36

   فصل دوم: عدالت به عنوان قاعده فقهی

   2-1- بخش اول : عدالت به عنوان قاعده فقهی 39

   2-1-1-دیدگاه فقها در مسئله عدالت 40

   2-1-2-راههای احراز عدالت ووثاقت 45

   2-1-3- مراتب جرح 46

   2-2-1- بخش دوم :اهمیت عدالت به عنوان قاعده 47

   2-2-2- فقهای شیعه ، و عنصر عدالت 48

   2-2-3- ضابطه قاعده فقهی و تطبیق آن بر قاعده عدالت 48

   2-2-4- تقسیمات و اطلاقات عدالت 49

   2-2-5- نظریات مطرح در قاعده عدالت 51

   2-2-6- اقسام قاعده فقهی و تبیین نوع قاعده عدالت 56

   2-2-7- مراتب قاعده عدالت 59

   2-2-8- اطلاق و نسبیت عدالت 62

   2-2-9- امضایی و تاسیسی بودن عدالت 63

   2-2-10- توانایی بشر در فهم مصادیق عدالت 65

   2-2-11- نقش عدالت اجتماعی 73

   2-2-12- عدالت در امام جماعت 75

   2-2-13-بینه یا شهادت گفتاری دو مرد عادل76

   2-2-14- خبر واحد ثقه 78

   فصل سوم:عدالت فقهی از نظر قرآن

   3-1-بخش اول :عدالت فقهی از نظر قرآن 80

   3-1-1- ادله قاعده عدالت 80

   3-1-1-1- کتاب 80

   3-1-1-2-سنت 81

   3-1-1-3- اجماع 82

   3-1-1-4-عقل 82

   3-1-1-5- سیره عقلاء 82

   3-1-2- عدل اجتماعی در آیات قرآن 83

   3-1-3- عدل؛ هدف نبوت و مبنای معاد 83

   3-1-4- عدل اخلاقی در آیات قرآن 83

   3-1-5- عدل تکوینی در آیات قرآن 84

   3-1-6-عدل تشریعی در آیات قرآن 84

   3-1-7-رابطه عدل با دیگر اصول دین از نظر قرآن 85

   فصل چهارم: بررسی موارد شرط قاعده عدالت

   4-1- بررسی موارد شرط قاعده عدالت 87

   4-1-1- بررسی شرط عدالت در قاضی 87

   4-1-2- بررسی شرط عدالت در قاضی تحکیم 88

   4-1-3- بررسی شرط عدالت در شاهد 88

   4-1-4- بررسی شرط عدالت در طلاق 92

   4-1-5- بررسی شرط عدالت در امام مسلمین در دوره غیبت 93

   4-1-6- بررسی شرط عدالت در امر ولی و قیم بر اطفال 94

   4-1-7- بررسی شرط عدالت در متولی وقف 94

   4-1-8- بررسی شرط عدالت در امر به معروف و نهی از منکر 95

   نتیجه گیری 97

   پیشنهادات 100

   فهرست منابع

   قیمت فایل: 14,000 تومان

   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

   پرداخت و دانلود  icon تعداد بازدید : 6
 • نوشته : سیامک
 • چهارشنبه 6 دی 1396
 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه

  بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه

  براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه
   بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه منابع فارسی و انگلیسی دارد ارجاع و پاورقی استاندارد دارد رفرنس دهی استاندارد دارد کاملترین در سطح اینترنت دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق گارانتی بازگشت وجه دارد
   دسته: روانشناسی
   بازدید: 3 بار
   فرمت فایل: doc
   حجم فایل: 153 کیلوبایت
   تعداد صفحات فایل: 63

   قیمت فایل: 19,000 تومان

   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

   پرداخت و دانلود

   بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه

   خصوصیات محصول:

   • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
   • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
   • رفرنس دهی استاندارد دارد.
   • کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
   • گارانتی بازگشت وجه دارد.

   فرمت : doc

   تعداد صفحات : 63

   بخشی از متن:

   فهرست

   چکیده.....................................................................................................................8

   فصل اول : طرح تحقیق ..............................................................................................9

   1-1 : مقدمه ...........................................................................................................10

   2-1 : بیان مسله .......................................................................................................11

   3-1 : اهمیت موضوع .................................................................................................13

   4-1 : سوالات پژوهشی ..............................................................................................13

   5-1 : تعریف عملیاتی واژه ها ........................................................................................14

   فصل دوم: پیشنه ی تحقیق .............................................................................................15

   1-2 : اعتماد به نفس بیرونی .....................................................................................16

   2-2 : بهترین راه برای تقویت اعتماد به نفس بیرونی............................................................16

   3-2: اعتماد به نفس درونی ...........................................................................................16

   1-3-2 : تعریف عزت نفس ...........................................................................................18

   فصل سوم:روش تحقیق ................................................................................................63

   1-3 : روش تحقیق .................................................................................................64

   2-3 : جامعه آماری ....................................................................................................64

   3-3 : روش نمونه گیری ...............................................................................................64

   4-3 : ابزار سنجش ...................................................................................................65

   5-3 : روش جمع آواری اطلاعات ....................................................................................67

   6-3 : روش تجزیه و تحصیل اطلاعات ..............................................................................67

   فصل چهارم: نتایج تحقیق .............................................................................................69

   1-4 : توزیع فراوان جنست.............................................................................................70

   2-4: شاخصهای توصیفی عزت نفس و یادگیری.....................................................................70

   3-4 : شاخصهای توصیفی عزت نفس و یادگیری برای دختران و پسران ........................................71

   4-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری ................................................................................72

   5-4: بین عزت نفس و یادگیری در دانش آموزان پسر رابطه معکوس وجود دارد ..............................72

   6-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری در پسران ...................................................................72

   7-4: بین عزت نفس و یادگیری دانش آموزان دختر رابطه معکوس وجود دارد ................................73

   8-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری در دختران .................................................................73

   9-4: آزمون T برای مقایسه میانگین عزت نفس دختران و پسران ..............................................74

   10-4: آزمون T برای مقایسه میانگین یادگیری دختران و پسران ..............................................75

   فصل پنجم : ...........................................................................................................76

   1- 5 : نتیجه گیری و بحث ......................................................................................77

   2-5 : محدودیت ها .................................................................................................78

   3-5 : پیشنهادات ....................................................................................................78

   منابع و ماخذ ..........................................................................................................81

   پرسشنامه .............................................................................................................83

   چکیده

   هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی وشادکامی در دانش آموزان متوسطه بود. بدین منظور ازجامعه آماری دانش آموز ان 200 نفر بطور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. دراین پژوهش از پرسشنامه هوش هیجانی و شادکامی آکسفورد استفاده شد . نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش هیجانی و شادکامی ارتباط معنادار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که هوش هیجانی و شادکامی در مجموع 54 درصد شادکامی آنان را به طورمعناداری تبیین می کند (P

   کلمات کلیدی : هوش هیجانی، شادکامی، دانش آموزان متوسطه.

   مقدمه

   نقش و کارگر مدارس در آستانه هزاره ی سوم میلادی تغییر و جهش چشمگیری پیدا کرده است افزدن برایفای نقش سنتی مدارس مبنی بر تربیت افرادی فرهیخته مدارس عهده‌دار پرورش شهروندانی مسوؤل و رشد یافته و برخوردار از مهارت‌های اجتماعی و عاطفی نیز هستند (پلیتری[1]، 2006). از این‌رو توجّه جدّی و همه جانبه به عواملی كه بستر لازم جهت دستیابی به این هدف را فراهم می‌سازند، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. بدین منظور توجّه جدّی به رشد عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان یكی از راهبردهای اساسی در نیل به این هدف بشمار می‌رود.

   رویكرد یادگیری اجتماعی- عاطفی[2] مبتنی بر این باور است كه كلیة فرایندها و بخش‌های یك نظام آموزشی اعمّ از طرّاحی و برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، مدیران، معلّمان، كاركنان، و مطالب و موضوعات درسی می‌بایست در خدمت آموزش و بهبود مهارت‌های اجتماعی و عاطفی یادگیرندگان، ‌قرار گیرند. آموزش مهارت‌های هوش هیجانی «قطعه گمشده» آموزش‌های اجتماعی و هیجانی است که از ذهن بسیاری از معلمان مغفول مانده است. محیط اجتماعی مدرسه نمونه کوچکی از نظام اجتماعی جامعه تلقی می‌گردد. روابطی که دانش‌آموزان با معلمان و همسالان خود در مدارس برقرار می‌کنند، نقش اساسی در اکتساب نگرش‌ها، باورها و ارزش‌های بنیادین اجتماعی دارد و درک دانش‌آموزان را از جامعه و محیطی که در آن قرار دارند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. مدرسه یکی از مهمترین بافت‌های یادگیری مهارت‌های هیجانی است. آموزش هیجانی می‌تواند از طریق گستره‌ای از تلاش‌ها مانند آموزش کلاسی، فعالیت‌های فوق‌برنامه، جو و شرایط حمایتی مدرسه، و درگیر کردن دانش‌آموزان، معلمان و والدین در فعالیت‌های اجتماعی صورت گیرد. در صورتی که فرآیند اجتماعی شدن و رشد مهارت‌های هیجانی در محیط اولیه خانواده مطلوب نباشد، این امکان وجود دارد تا مدارس از طریق آموزش‌های ترمیمی به جبران این کاستی‌ها بپردازند. براین اساس بسیاری از مربیان و روانشناسان نسبت به توجه و توسعه آموزش مهارت‌های اجتماعی و هیجانی در مدارس تاکید کرده‌اند (به نقل از مایر و سالووی، 1997).


   [1]. Pellitteri

   [2]. Social emotional learning

   مطالب مرتبط :

   قیمت فایل: 19,000 تومان

   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

   پرداخت و دانلود  icon تعداد بازدید : 5
 • نوشته : سیامک
 • چهارشنبه 6 دی 1396
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش هیجانی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش هیجانی

  براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش هیجانی
   مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش هیجانی منابع فارسی و انگلیسی دارد ارجاع و پاورقی استاندارد دارد رفرنس دهی استاندارد دارد کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق گارانتی بازگشت وجه دارد
   دسته: روانشناسی
   بازدید: 8 بار
   فرمت فایل: doc
   حجم فایل: 57 کیلوبایت
   تعداد صفحات فایل: 41

   قیمت فایل: 14,000 تومان

   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

   پرداخت و دانلود

   این فایل فهرست ندارد

   مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش هیجانی

   خصوصیات محصول:

   • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
   • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
   • رفرنس دهی استاندارد دارد.
   • کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
   • گارانتی بازگشت وجه دارد.

   مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش هیجانی

   فرمت : doc

   تعداد صفحات : 41

   هوش هیجانی

   تاریخچه هوش هیجانی

   افلاطون 2000 سال پیش گفته است؛ تمام یادگیری ها دارای یك زیربنایی هیجانی و عاطفی هستند. بر اساس گفته افلاطون از آن زمان تاكنون دانشمندان، پژوهشگران و فیلسوفان زیادی در جهت اثبات یا نفی نقش احساسات در یادگیری،‌ مطالعات زیادی انجام داده اند. متأسفانه تفكر حاكم در این 2000 سال این بود كه هیجان ها مانع انجام كار و تصمیم گیری صحیح می شوند و تمركز حواس را مختل می سازند. در سه دهه گذشته حجم رو به رشد تحقیقات، ‌خلاف این مطلب را ثابت كرد. در سال 1950 آبراهام مازلو مقاله ای در زمینه ارتقاء نیازهای هیجانی– جسمی،‌ معنوی و روانی نوشت كه از دوره رنسانس، ‌انقلاب و تحول عظیمی در زمینه تحلیل از مكتب انسان گرایی به وجود آرود. بین سال های 1970 تا 1980 نظریه مازلو موجب رشد و تحول علوم مربوط به توان و استعداد انسان ها گردید.

   تحقیقات مستمر باعث شد تعاریف زیادی از هوش و هیجان مطرح شود. سابقه پژوهش و تحقیق در زمینه هوش غیر شناختی و هوش اجتماعی به سال 1940 بر می گردد. گاردنر استاد روان شناسی دانشگاه هاروارد در سال 1993 هوش چند گانه را مشتمل بر ابعاد گوناگونی مطرح كرد كه مورد توجه علم روان شناسی قرار گرفت و به عنوان یكی از زیر شاخه های هوش شناخته شد. پینی[1] در سال 1986 در رساله دكترایش مفهوم هوش هیجانی را به زبان انگلیسی با عنوان بررسی هیجان،‌ توسعه هوش هیجانی، ‌خود یكپارچگی (در ارتباط با ترس، ‌درد و امیال) مطرح كرد. او توصیه كرد برای تقویت و هوش هیجانی باید به آزاد سازی هیجانی كودكان در مدارس با روش روان درمانی مبادرت كرد.

   موضوع هوش هیجانی نخستین بار توسط پیترسالووی و جان مایر[2] در سال 1990 مطرح شد. پیتر سالووی از بخش روان شناسی دانشگاه یل می گوید: «در طول چند دهه گذشته باورها در مورد هوش هیجانی دچار تغییر شده اند» زمانی هوش را كمال انسانی می دانستند و معتقد بودند افراد باهوش باید دارای زندگی بهتری باشند. سالووی و مایر در سال 1990 تعریف قابل قبولی از هوش هیجانی را در مقاله ای تحت عنوان هوش هیجای مطرح كردند. در آن مقاله آنها هوش هیجانی را از نظر علمی– هوشی آزمون پذیر و قابل اندازه گیری می دانستند. دیوید كارسو[3] از همكاران پیتر سالووی می گوید: مهم است بدانید هوش هیجانی ضد هوش نیست به عبارتی نشانه برتری احساس (دل) به عقل (سر) نیست بلكه هوش، ‌نقطه تلاقی احساس و عقل است.

   دانیل گلمن[4] از نتیجه تحقیقات سالووی و مایر و سایدین در پر فروش ترین كتابش به نام هوش هیجانی در سال 1995 استفاده كرد و در این زمینه دو برنامه شناخت خود و رشد اجتماعی برای مدرسه نیوهاون نوشت. لئونل[5] اولین بار مفهوم هوش هیجانی را به زبان آلمانی در سال 1966 به كاربرد نتایج تحقیقات او در مورد خانم هایی كه به خوبی نمی توانستند از عهده نقش ها و وظایف اجتماعی خود برآیند حاكی از این بود كه این خانم ها در سنین كودكی جدا از مادران خود زندگی می كردند. او برای درمان افرادی كه از سطح پایین هوش هیجانی برخوردار بودند داروی LSD را تجویز كرد (این موضوع مربوط به دهه 1960 بود).

   ریون بارون[6] پس از 20 سال تحقیق، پرسشنامه هوش هیجانی را ابداع كرد. تأكید بارون بیشتر بر قابلیت های غیر شناختی بوده و پرسشنامه او میزان خود سنجی افراد در زمینه قابلیت های غیر شناختی را اندازه گیری می كند كه به نام پرسشنامه هوش هیجانی (EQI) معروف است. بارون هوش هیجانی را آرایشی از استعدادهای غیرشناختی، ‌قابلیت ها و مهارت هایی می داند كه توانایی فرد در سازگاری با شرایط و فشارهای محیطی را افزایش می دهد. بعدها سالووی نیز نتیجه گیری مشابهی كرد و گفت: من با دكتر بارون موافقم. فكر می كنم در ده سال آینده تحقیقات ثابت می كند كه مهارت ها و قابلیت های هیجانی و عاطفی عامل پیش بینی كننده موفقیت ها، ‌نتایج، ‌پیامدهای مثبت در محیط كار، ‌خانواده و مدرسه محسوب می شود و آثاری قابل مشاهده دارد (آقایار، ‌1386).

   هوش هیجانی چیست؟

   هوش هیجانی، ‌تركیب عاطفه با شناخت و هیجان با هوش است. بنابراین می تواند در توانایی به كارگیری هیجان ها به منظور كمك به حل مشكلات و داشتن زندگی اثر بخش باشد. شناخت احساسات و توانایی ها را می توان در برانگیختن خودمان و دیگران استفاده كنیم و بدانیم آیا این هیجان ها و عواطف موجب تسهیل یا مانع برقراری تعامل با دیگران می شود. بارون می گوید 2 نوع هوش داریم: هوش هیجانی و عقل كه هر كدام با فعالیت بخشی از مغز ارتباط دارند. لایه های فوقانی مغز (قشر تازه مخ[7]) از بافت های پیچیده ای تشكیل شده كه مغز متفكر در آن بخش فعالیت می كند. مركز هیجان ها و عواطف در لایه های زیر ین قشر مخ یا كورتكس قرار دارد. هوش هیجانی یك توانایی مجرد و جدا از سایر توانایی ها نیست. بلكه داشتن مهارت هایی تا بدانید چه كسی هستید. چه افكار، عواطف، ‌احساسات و پیوستگی رفتاری دارید. به عبارتی می توان گفت شخصیت افراد تركیب درستی از عقل و دل است و معمولاً‌ سمبل عقل، بهره هوشی (IQ) و دل، هوش هیجانی (EQ) است.

   هوش هیجانی در برقراری ارتباط موفق با همكاران،‌ اعضاء خانواده و آشنایان به ما كمك می كند و درهای صمیمیت،‌ دوستی و محبت را به رویمان می گشاید به این حالت در روان شناسی، بلوغ فكری یا پختگی می گویند. هوش هیجانی محصول دو مهارت اصلی است: قابلیت فردی[8] و قابلیت اجتماعی[9]. قابلیت فردی محصول توانایی در دو مهارت مهم،‌ خود آگاهی و خود مدیریتی است این مهارت ها بیشتر روی خود فرد تمركز می كنند تا تعامل ها[10] با دیگران. خودآگاهی عبارت است از توانایی در درك صحیح و دقیق هیجان ها در همان لحظه ای كه روی می دهند و فهمیدن این كه در رابطه با وضعیت های متفاوت چه تمایلاتی وجود دارد. خود مدیریتی یعنی توانایی استفاده از آگاهی از هیجان ها برای انعطاف پذیر ماندن و رفتار خود را به طور مثبت رهبری كردن.

   قابلیت اجتماعی بر توانایی در درك كردن دیگران و مدیریت كردن روابط تمركز می كند. قابلیت اجتماعی محصول مهارت های هوش هیجانی است، ‌مهارت هایی كه در حضور دیگران به دست می آیند: آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه. آگاهی اجتماعی عبارت است از توانایی در حدس زدن دقیق هیجان های دیگران و فهمیدن اینكه واقعاً‌ آنها چه احساسی دارند. مدیریت رابطه محصول سه مهارت هیجانی اول است: خودآگاهی– خود مدیریتی و آگاهی اجتماعی. مدیریت رابطه عبارت است از توانایی به كارگیری آگاهی از هیجان های خود و نیز از هیجان های دیگران برای مدیریت كردن تعامل ها، ‌این كار باعث می شود تا تبادل اطلاعات شفاف باشد و شخص به طور مؤثر بتواند از عهده تعارض ها و برخوردها برآید (گلمن، 2009).

   مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش هیجانی


   [1] - Payne

   [2] - Mayer & Salovey

   [3] - Caruso

   [4] - Golman

   [5] - Lenel

   [6] - Baron

   [7] - Neocortex

   [8] - Personal Competence

   [9] - Social Competence

   [10] - Interacation

   مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع هوش هیجانی

   منابع فارسی

   1- آقایار، ادیب. (1386). اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان. مجله بهبود دانشگاه علوم پزشكی كرمان، سال 14، دوره 3، صص 210-198.

   2- آقایی نژاد، جان بابا؛ فرامرزی، سالار و عابدی، احمد. (1392). تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی بر پرخاشگری دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر. مجله رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی، شماره 12، صص 105-91.

   3- احمدی رق آبادی، علی. (1389). بررسی ارتباط هوش هیجانی و بهداشت روانی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر رشت. مقاله کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم انسانی.

   4- اقدسی، علی نقی؛ نجفی، سولماز؛ اسماعیلی، رقیه؛ پناه علی، امیر و محمدی، اکبر. (1392). مقایسه شیوه های فرزندپروری والدین نوجوانان پسر بزهکار و عادی. مجله زن و مطالعات خانواده، سال 4، شماره 13، صص 151-141.

   5- اکبر زاده، نسرین. (1388). هوش هیجانی دیدگاه مایر و سالووی و دیگران. تهران: انتشارات فارابی.

   6- بقرآبادی، قاسم؛ شریفی درآمدی، پرویز و دولت آبادی، شیوا. (1389). بررسی تأثیر شن درمانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر ناشنوا. مجله مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، دوره 6، شماره 1، صص 17-1.

   7- بیرامی، منصور؛ بهادری، علی اکبر و خسروشاهی، جعفر. (1389). ارتباط شیوه تربیتی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی. مجله علوم تربیتی، سال 7، شماره 10، ص 21-1.

   8- پارسا، نسرین. (1390). هوش هیجانی. تهران: انتشارات رشد.

   9- پرچم، اعظم؛ فاتحی زاده، مریم و اله یاری، حمیده. (1391). مقایسه سبک های فرزندپروری بامریند با سبک فرزندپروری مسؤلانه در اسلام. مجله پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، سال 20، شماره 14، صص 138-115.

   10- پورابراهیم، تقی؛ حیدری، جعفر و خوش کنش، ابوالقاسم. (1390). رابطه شیوه های فرزندپروری با سبک های هویت یابی و گرایش به مشاغل در نوجوانان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازامنی، دوره 3، شماره 8، صص 24-11.

   11- حبیبی، زهره؛ خسروجاوی، مهناز و حسین خانزاده، عباسعلی. (1393). اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر راهبردهای مقابله با تنیدگی در افراد با آسیب بینایی. مجله پرستاری و مامایی جامع نگر، سال 24، شماره 71، صص 29-21.

   12- حسن زاده، رمضان. (1391). روش های پژوهش در علوم رفتاری. تهران: نشر ساوالان.

   13- حسینی انجدانی، امین. (1387). مقایسة مهارت های حل مسأله اجتماعی دانش آموزان عادی و دارای اختلالات رفتاری 9 و 15 ساله شهر تهران در سال تحصیلی 1377. مقاله كارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

   14- حسینی نسب، سیدداوود؛ احمدیان، فاطمه و روان بخش، محمدحسین. (1387). بررسی رابطۀ شیوة های فرزندپروری با خودکارآمدی و سلامت روانی دانش آموزان. مطالعات تربیتی و روان شناسی، دورة 9، شمارة 1، صص 37-21.

   15- حیدری، بهاءالدین. (1387). مقایسه سلامت روانی و شیوه های فرزندپروری والدین كودكان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون كشی عادی. مقاله كارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی.

   16- خانجانی، زینب و محمودزاده، رقیه. (1392). مقایسه شیوه های فرزندپروری و اختلالات رفتاری کودکان مادران شاغل و غیرشاغل. فصلنامه علمی-پژوهشی زن و فرهنگ، سال 4، شماره 16، صص 52-37.

   17- دهشیری، غلامرضا. (1387). هنجاریابی و برسی ساختار عاملی پرسشنامه بهر هیجانی بار-اون بر روی دانشجویان دانشگاه های شهر تهران. مقاله كارشناسی ارشد، روانشناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی.

   18- رضایی، اكبر و مددخواه، شبنم. (1388). رابطه سبك های فرزندپروری و باورهای معرفت شناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه. فصلنامه علوم تربیتی، سال دوم، شماره 5.

   19- رق آبادی، علی. (1386). بررسی ارتباط هوش هیجانی و بهداشت روانی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر رشت. مقاله کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم انسانی.

   20- رئیسی، فاطمه؛ انیسی، جعفر؛ یزدی، سیده منصوره؛ زمانی، مریم؛ رشیدی، سمیه. (1387). مقایسه سلامت روان و شیوه های فرزندپروری در بین افراد معتاد و غیرمعتاد. مجله علوم رفتاری، دوره 2، شماره 1، صص 41-33.

   21- زارعان، مصطفی و بخشی پور، عباس. (1386). بررسی سلامت عمومی و هوش هیجانی دانشجویان. مقاله کارشناسی دانشگاه تبریز.

   22- زینت مطلق، فاضل؛ احمدی جویباری، تورج؛ جلیلیان، فرزاد؛ میرزایی علویجه، مهدی؛ آقایی، عباس و کریم زاده شیرازی، کامبیز. (1392). بررسی شیوع و عوامل مرتبط با پرخاشگری در بین نوجوانان شهر یاسوج. مجله تحقیقات نظام سلامت، سال 9، شماره 3، صص 319-312.

   23- شریفی درآمدی، پرویز. (1386). هوش هیجانی. تهران: انتشارات سپاهان.

   24- شریفی درآمدی، پرویز؛ آقایار، پرویز. (1392). هوش هیجانی، کاربرد هوش در قلمرو هیجان. اصفهان: انتشارات سپاهان. چاپ اول.

   25- صادق خانی، اسدالله؛ علی اکبری دهکردی، مهناز و کاکوجویباری، علی اصغر. (1391). مقایسه شیوه های فرزندپروری مادران دانش آموزان پسر 7 تا 9 سال دوره ابتدایی با اختلال لجبازی-نافرمانی و عادی در شهرستان ایلام. مقاله کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی دانشگاه پیام نور تهران.

   26- صادقی، عباس و مشکبید حقیقی، محسن. (1385). مدیریت پرخاشگری. رشت: انتشارات حق شناس.

   27- عارفی، مهدی و رضویه، احمدرضا. (1388). بررسی رابطة پرخاشگری آشكار و ارتباطی با سازگاری عاطفی اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی، شماره 13، صص 125-113.

   28- عالیپور بیرگانی، سیروس؛ مکتبی، غلامحسین؛ شهنی ییلاق، منیجه و مفردنژاد، ناهید. (1390). رابطه ویژگی های شخصیتی با خودناتوان سازی تحصیلی و مقایسه شیوه های فرزندپروری از لحاظ متغیر اخیر در دانش آموزان سال سوم دبیرستانی. مجله دستاوردهای روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره 4، سال 18، شماره 2، صص 154-135.

   29- عسگری، پرویز؛ حیدری، علیرضا و ستایش نیا، الهه. (1389). مقایسه میزان اضطراب، افسردگی و پرخاشگری نوجوانان با توجه به سطوح پراشتهایی روانی. مجله اندیشه رفتار، دوره 4، شماره 16، صص 66-59.

   30- علی پور، محبوبه. (1386). بررسی سازگاری اجتماعی كودكان شاهد از طریق آزمون ترسیم خانواده. مقاله كارشناسی دانشكده علوم اجتماعی و روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی.

   31- فرامرزی، سالار؛ تقی پور جوان، عباسعلی، دهقانی، مصطفی و مرادی، محمدرضا. (1392). مقایسه سبک های دلبستگی و شیوه های فرزندپروری مادران دانش آموزان عادی و دانش آموزان با اختلال یادگیری. دوماهنامه علمی-پژوهشی جنتاشاپیر، دوره 4، شماره 3، صص 254-245.

   32- فرجاد، محمداحسانو محمدی اصل، جواد. (1387). اثربخشی تمرینات جسمانی بر كاهش پرخاشگری دانش آموزان آهسته گام. نشریة رشد و یادگیری حركتی- ورزشی، شماره 8، دوره 37، صص 66-52.

   33- فرمیهنی فراهانی، محسن. (1390). فرهنگ توصیفی علوم تربیتی. تهران: انتشارات اسرار دانش.

   34- كریمی، یاسر. (1385). روانشناسی اجتماعی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

   35- گنجعلی بنجاور، علیرضا. (1388). بررسی ثمربخشی مداخلات روانی- تربیتی بر هوش هیجانی و سلامت روان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر زاهدان. مقاله كارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشكی ایران، انستیتو روانپزشكی تهران.

   36- گنجه، سیدعلیرضا؛ دهستانی، مهدی و زاده محمدی، علی. (1392). مقایسه اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله و هوش هیجانی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال 14، شماره 2، صص 50-38.

   37- لواف پور نوری، فرشاد؛ زهراکار، کیانوش و ثنایی ذاکر، باقر. (1391). بررسی اثربخشی بخشایش درمانی گروهی در کاهش پرخاشگری نوجوانان پرخاشگر 11 تا 13 ساله شهرستان دزفول. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دوره 20، شماره 4، صص 500-489.

   38- محمدی، اكرم؛ نقدی، اسداله؛ علی وردی نیا، اكبر و كیانی، محسن. (1389). بررسی جامعه شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و اعتیاد اینترنتی در بین جوانان شهر همدان. فصلنامه پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره 5، صص 27-1.

   39- مداحی، محمدابراهیم؛ لیاقت، ریتا؛ صمدزاده، منا و مرادی، ایرج. (1390). بررسی تعامل رفتار سازشی و شیوه های فرزندپروری. مقاله کارشناسی ارشد رشته خانواده درمانی ذانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

   40- مسعودنیا، ابراهیم. (1388). پرخاشگری و رفتار ضداجتماعی در نوجوانان؛ ارزیابی نظریه پالایش پرخاشگری. مجله روانشناسی، سال 13، شماره 2، صص 152-138.

   41- نقدی، هادی؛ ادیب راد، نسترن و نورانی پور، رحمت الله. (1389). اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال 14، شماره 3، صص 218-211.

   42- نیكوگفتار، محمود. (1388). آموزش هوش هیجانی، ناگویی خلقی، سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی. فصلنامة روانشناسان ایرانی، سال 5، شماره 19، صص 56-29.

   43- وزیری، شهرام و لطفی عظیمی، افسانه. (1390). تأثیر آموزش همدلی در کاهش پرخاشگری نوجوانان. مجله روانشناسی تحولی، سال 8، شماره 30، صص 175-167.

   44- هاشمی، محبوبه؛ میرزمانی، سیدمحمود؛ داورمنش، عباس؛ صالحی، مسعود و نژادی کاشانی، غزاله. (1389). تأثیر نمایش عروسکی در کاهش پرخاشگری دانش آموزان دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر. مجله توانبخشی اعصاب کودکان، دوره 11، شماره 5، صص 93-88.

   45- یارمحمدیان، احمد، فرزانه خو، مرجان و مولوی، حسین. (1388). تأثیر عملكرد كلی خانواده بر وضعیت هویت دانش آموزان. مجله علوم رفتاری، سال 2، شماره 3، صص 142-135.

   مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع هوش هیجانی

   منابع انگلیسی

   46- Animasahun, R.; Beverley, A., Kir, N.S., Schutte, D. (2010). Intelligence quotient, emotional intelligence and spiritual intelligence as correlates of prison adjustment among in mates in Nigeria prison. Journal of Social Sciences, 22 (2): 121-128.

   47- Animasahun, R.; Beverley, A., Kir, N.S., Schutte, D. (2010). Intelligence quotient, emotional intelligence and spiritual intelligence as correlates of prison adjustment among in mates in Nigeria prison. Journal of Social Sciences, 22 (2): 121-128.

   48- Asher, A. (2006). Exploring the Relationship BETWEEN parenting Styles and Juvenile Delinquency, A Thesis Submitted to the Faculty of Miami University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science Department of Family Studies and Social Work.

   49- Aunola, K. & Nurmi, J. E. (2012). The role of parenting styles in children’s problem behavior. Child Development, 76, 1144-1159.

   50- Austin, E. J. Saklofske, D. H. & Egan, V. (2005). Personality. Well-being and health correlates of trait emotional Intelligence. Personality and Individual differences, 38, 547-558.

   51- Bar-on, R.; Parker, D.A. (1980). The handbook of emotional intelligence sanfrancisco .Jossy-BassBook.First Edation, 3-490.

   52- Baumrind, D. (1972). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. J Early Adolescence 1972; 11(1):56-95.

   53- Bekendam, C. (2010). Family And Dimensious of Emotional Intelligence .Dissertation Abstraets International, Vol 58(4).2109-2122.

   54- Berent, T. S. (2011). Child development. Second. London, Brown and benchmark publisher.

   55- Berns RM. (2006). Child Family, School, Community: Socialization and Support. New York: Wadsworth Publishing Company; 2011.

   56- Beyer, S. (2011). Maternal employment and children academic achievement: parenting styles as mediating variable. Developmental Reviwe, Volume 15, Issue 2, 212-253.

   57- Buss, A.H., & Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology. 63 (3), 452-459.

   58- Ceci, E. (1990). Intelligence quotient, emotional intelligence and spiritual intelligence as correlates of prison adjustment among in mates in Nigeria prison.

   Journal of Social Sciences, 22 (2): 121-128.

   59- Chamorro-Premuzic, T., Bennett, E. & Furnham, A. (2007). The happy personality: Mediational role of trait emotional intelligence. Personality and Individual Difference, 42, 1633-1639.

   60- Chan, H. & Sjöberg, L. (2008). Emotional intelligence and life adjustment. In: Cassady JC, Eissa MA. Emotional intelligence: perspectives on educational & positive psychology. 1th Ed. New York: Peter Lang Publishing; 169-184.

   61- Ciarrochi, J. Deane, F. P. & Anderson, S. (2009). Emotional intelligence moderates the relationship between stress and mental health. Personality and individual differences, 32, 197–209.

   62- Cue, B. (1930). Positive parenting. NY: Pearson Company Inc. Violent Behavior, 9,247-269.

   63- Douglas, K. S., & Dutton, D. G. (2011). Assessing the link between stalking and domestic violence. Aggression and Violent Behavior, 6, 519-545.

   64- Dunn, J. M. and Fait, H. F. (2010). "Special physical education: adapted, individualized developmental". The University of Viriginia, W.C. Brown.

   65- Embregts, P.; Didden, R.; Schreuder, N.; Huitink, C.; van Nieuwenhuijzen, M. (2009) Aggressive behavior in individuals with moderate to borderline intellectual disabilities who live in a residential facility: an evaluation of functional variables. Res Dev Disabil. 2009 Aug; 30(4):682-688.

   66- Gerits، L.، Derksen، J. L.، Verbruggen، A. B.، & Katzko. M. (2005). Emotional Intelligence profiles of nurses caring for people with severe behavior problems. Personality and Individual differences، 38، 33-34.

   67 - Glasgow, K. L., Dornbusch, S. M., Troyer, L., Steinberg, L., & Ritter, P. L. (2007). Parental styles, adolescent, sattrivutions, and child development, 68(3), 507-529.

   68- Golman, D. (2009). Emotional in telligence. London: Bloom sbury publishing.

   69- Hochensoon, G. (1965). Reducing aggressive behavior in boys with a social cognitive group treatment: Results of a randomized, controlled Trial. Journal of American Academy.

   70- Holenstein, T. (2011). Rigidity in parent-child interaction early childhood. Journal of Abnormal Child Psychology, 32 (4), 595-607.

   71- Hunt, N. & Evans, D. (2004). Predicting traumatic stress using emotional intelligence. Behavior Research and Therapy, 42, 791-798.

   72- Jaff, A. (2012). Durg use and aggression: The effect of rumination and other person related variables. California State University Long Beach Psychology.

   73- Lamborn, S.D., Mounts, N. S. Stninbery 1. & Do busch, S. M. (2012). Authoritive, authoritarian, indulgent, and neglectful family's child Development, 6, 1046-1005.

   74- Lawrence, E.J. (1966). Priming emotion using metaphors reprehensive of family functioning. AUETD home Graduate School Auburn Libraries help @ auburn. Educational chat.

   75- Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (2012). Socialization in the context of the family: parent child interaction. In P.H. Mussen (Ea & E. M. Hetherington (Vol. Ed.), Hand book of child psychology: Vol. 4. Socialization, personality, and social development (4thed, pp.1-101). New York: wily.

   76- Mayer, J.D; Dunkel-Schetter, C., Delongis, A., & Gruen, R. (2007). Stracural Division of Personality and the Classification of Traits .Review Of Genral Psychology.7, 381-401.

   77- Mccelland, W. (1998). Development and Preliminary validation of an emotional self- efficacy scale. Personality and Individual Differences, 45 (5), 432- 436.

   78- Nicholson, S. (2013). Anger management revolution studies distribution. Company inc. of child Adolescent psychiatry, 43(12), 1478- 1487.

   79- Okorodudu, G. N. (2010). Influence of parenting styles on Adolescent Delinquency in Delta Central Senatorial District. Edo Journal of Counseling, vol, 3, No.1.

   80- Onder, A., & Gülay, H. (2009). Reliability and validity of parenting styles & dimensions questionnaire. Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences 1, 508–514.

   81- Palmer, J.; Trinidad, D.R. & Johnson, C. (2011). Emotional intelligence and life adjustment. In: Cassady JC, Eissa MA. Emotional intelligence: perspectives on educational & positive psychology. 1th Ed. New York: Peter Lang Publishing; 169184.

   82- Park, K. & Slabby, N. (1983). Reducing aggressive behavior in boys with a social cognitive group treatment: Results of a randomized, controlled Trial. Journal of American Academy.

   83- Richardson, D.S. & Hammock, G. S. (2007). Social context of human aggression. Are we paying too much attention to gender? Aggression and violent behaviour. 12, PP: 417-426.

   84- Robinson, C., Mandleco, B., Olsen, SF., Hart, CH. (2011). The parenting style and dimensions Questionnaire (PSQD). Handbook of family measurement techniques; thousand oaks: sage. Vol.3. p: 319-321.

   85- Schutte, N.; Malouff J M, and Thorsteinsson E. B. A (1998). Metaanalytic

   Investigation of the Relationship between Emotional Intelligence and Health. Pers Individ Dif. 42. pp: 921-933.

   86- Spence, D.; Lyons, J.B. & Schneider, T.R. (2013). The Influence of Emotional Intelligence on Performance. Pers Individ Dif. 2012. 39. pp: 693-703.

   87- Sukhodolsky, D.G., & Ruchkin, V.V. (2008). Association of Normative Beliefs and Anger with Aggression and Antisocial Behavior in Russian Male Juvenile Offenders and High School Students. Jounal of Abnormal Child Psychology.

   88- Ziglman, W. (1999). Parent Styles Associated With Self- Regulation and

   Competence in School, Journal of Educational Psychology, 81(2), 143-154.

   مطالب مرتبط :

   بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانش آموزان متوسطه

   بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز اهواز

   بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز

   مقاله کامل بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی

   بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز

   قیمت فایل: 14,000 تومان

   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

   پرداخت و دانلود  icon تعداد بازدید : 3
 • نوشته : سیامک
 • چهارشنبه 6 دی 1396
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتیاد به اینترنت

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتیاد به اینترنت

  براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتیاد به اینترنت
   مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتیاد به اینترنت و فیس بوک منابع فارسی و انگلیسی دارد ارجاع و پاورقی استاندارد دارد رفرنس دهی استاندارد دارد کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق گارانتی بازگشت وجه دارد
   دسته: روانشناسی
   بازدید: 8 بار
   فرمت فایل: doc
   حجم فایل: 44 کیلوبایت
   تعداد صفحات فایل: 34

   قیمت فایل: 13,000 تومان

   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

   پرداخت و دانلود

   این فایل فهرست ندارد

   مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتیاد به اینترنت و فیس بوک

   خصوصیات محصول:

   • منابع فارسی و انگلیسی دارد.
   • ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
   • رفرنس دهی استاندارد دارد.
   • کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
   • گارانتی بازگشت وجه دارد.

   مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتیاد به اینترنت و فیس بوک

   فرمت : doc

   تعداد صفحات : 34

   بخشی از متن :

   تعریف وابستگی

   براساس دیدگاه گریفیتز جزء اصلی وابستگی، وابستگی رفتاری است که دارای اجزای زیر است:

   • برجستگی: منظور از برجستگی این است که فعالیت معینی مهمترین فعالیت شخص شود و بر تفکر (اشتغال فکر یا تحریف شناختی) و رفتار او تسلط دارد.
   • تغییر خلق: شامل تجربیاتی است که افراد در اثر مشغولیت به فعالیت معینی گزارش می‏کنند یعنی فرد در یک حالت آرام بخش یا تخدیر کننده قرار می‏گیرد.
   • تحمل: این مورد شامل فرایندی است که در آن نیاز به فعالیت گسترده و روز افزونی برای رسیدن به همان اثرات قبلی است. مثلاً یک قمار باز ممکن است به طور روز افزونی میزان شرط بندی خود را افزایش دهد تا همان رضامندی را که در روزهای اول با شرط بندی کمتری به دست می‏‎آورد، حاصل نماید.
   • نشانه‎های کناره گیری: اینها شامل حالت‏ها یا اثرات فیزیکی ناخویشاندی از قبیل زودرنجی، حساسیت و... هستند که وقتی فعالیت خاصی ادامه نمی‏یابد یا ناگهان کاهش می‏یابد در فرد دیده می‏شود.
   • تعارض: این حالت شامل به وجود آمدن تعارض بین معتاد و افرادی که با او سروکار دارند (تعارض بین شخصی) یا در درون خود فرد (تعارض درون فردی) است که در ارتباط با یک فعالیت معین وجود دارد.
   • بازگشت (عود): شامل تمایل برای تکرار حالت‏های قبلی فعالیت‏ معین است که در موارد شدید سال‏ها بعد از کنترل رفتار نیز دوباره عود می‏کند (ویکتور[1]، 2003).

   وابستگی و رسانه

   نظریه وابستگی توسط بال رو کیچ[2] و دی فلور[3] مطرح شد.آنها رویکرد سیستمی وسیعی را در پیش گرفتند که رابطه یکپارچه ای میان رسانه ها، مخاطبان و نظام اجتماعی بر قرار می کرد (لیتل جان، 1384). طبق این نظریه افراد وابستگی های متفاوتی به رسانه ها دارند و این وابستگی ها از شخصی به بخص دیگر، از گروهی به گروه دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت دارد. به نظر این دو محقق در جامعه ی جدید شهری – صنعتی، مخاطبان وابستگی زیادی به اطلاعات قابل اطلاعات رسانه های جمعی دارند؛ زیرا زندگی در جامعه نیاز مند اطلاعات قابل اعتماد و به روز است. این نطریه بر روابط سه گانه میان رسانه، مخاطبان و جامعه تاکید دارد.

   محور اصلی این نظریه آن است که مخاطبان به منظور رفع نیاز و رسیدن به اهداف، به اطلاعات رسانه ها وابسته اند. یک فرد ممکن است با دو منبع گوناگون وابستگی رو برو شود. اولین منبع، تعداد و اهمیت کارکرد های اطلاعات است. رسانه برای مجموعه ای از کارکرد ها نظیر نظارت بر فعالیت های دولت و تفریح و سرگرمی به کار می روند. بعضی از این کارکرد ها برای هر گروه خاص از افراد مهم تر از سایرین است و هرقدر یک رسانه آن اطلاعات را بیشتر ارائه دهد، وابستگی آن گروه خاص به آن رسانه بیشتر می شود. دومین منبع، ثبات اجتماعی است. زمانی که تغییر در جامعه وجود دارد وابستگی مردم به رسانه ها برای اطلاعات افزایش می یابد. از سوی دیگر هنگامی که ثبات اجتماعی بالاست، نیاز به رسانه می تواند کم شود.

   در هریک از سه واحد این نظریه (رسانه، مخاطب و جامعه) عواملی در افزایش یا کاهش وابستگی رسانه ها دخالت می کنند. الف) رسانه: نظام های رسانه ای از نظر تعداد و محوریت ارائه کارکرد های اطلاعاتی متفاوتند. مثلا آنها در جامعه جدیدی شهری – صنعتی چندین کارکرد دارند؛ کارکرد هایی مثل تهیا اطلاعات در باره دولت و سیاست برای مردم به شکلی که انجام انتخابات منصفانه مهیا شود، خدمت به عنوان رکن چهارم دولت، اعلام هشدار. عمومی در موارد بحرانی، تهیه اطلاعات مورد نیاز برای حفظ و چرخیدن نظام اطلاعاتی و عرضه حجم بزرگی از محتوای تفریحی و سرگرم کننده برای کمک به ایجاد آرامش و پر کردن اوقات فراغت مردم. هرچه رسانه ها در یک جامعه این کارکرد ها را بیشتر ارائه دهند، وابستگی به رسانه ها در آن جامعه بیشتر خواهد شد.

   از نظر بال روی کیچ و دی فلور هرچه جوامع و فناوری رسانه پیچیده تر می شود، کارکرد های منحصر به فرد رسانه ها بیشتر و بیشتر می شوند. ب) مخاطب: درجه وابستگی به اطلاعات در میان مخاطبان تفاوت دارد. برخی افراد علاقه شدید به ورزش دارند، در حالی که گروه دیگری علاقه به اقتصاد دارند. بعضی به شدت در زمینه جامعه شهری فعالند و نیاز به اطلاعات در باره زندگی شهری و رویداد های محیطی دارند، در حالی که گروهی دروی گزیده اند و نیازی به دریافت اطلاعات در سطح محلی ندارند. برخی به این امر علاقه دارند که در رویداد های سیاسی مثل انتخابات و تظاهرات مشارکت فعال داشته باشند، در حالی که گروهی به مسائل عمومی هرگز علاقه پیدا نمیکنند. ج) جامعه: یکی از نیاز های مردم کاهش ابهام است. بال رو کیچ و دی فلور یادآوری می کنند که در یک جامعه پیچیده جدید موضوعات زیادی وجود دارند و مخاطب ممکن است راجع به آنها اطمینان نداشته باشد و موارد جدیدی نیز دائما اضافه می شوند. این ابهام تشویش آور است و در نتیجه آن ممکن است افراد به رسانه های جمعی روی آورند. این امر می تواند در تعریف و شکل دهی واقعیت قدرت زیادی به رسانه ها بدهد (خواجه ئیان و همکاران 1388).

   بنابر این به طور خلاصه می توان گفت که مخاطبان به اندازه متفاوت تحت تاثیر رسانه ها قرار می گیرند و این میزان تاثیر با توجه به میزان وابستگی شان به رسانه مشخص می شود. مخاطبان برای اهداف و نیاز های خود از رسانه استفاده می کنند، اما در این فرایند ممکن است به آنها وابسته شوند. شکل 1 از الگوی زیر برای تبیین این فرایند استفاده کرده است:

   این الگو نشان می دهد که نهاد های اجتماعی و نظام های رسانه ای با مخاطبان تعامل برقرار می سازند تا نیاز ها، علایق و انگیزه های افراد را برانگیزانند. بر اساس نظریه وابستگی، افرادی که به بخش ویژه ای از رسانه ها وابسته می شوند به طور شناختی، موثر و رفتاری تحت تاثیر آن بخش قرار خواهند گرفت و در حقیقت هوش هیجانی آنها از طریق آن بخش از رسانه تاثیر می پذیرد.

   وابستگی زمانی گسترش می یابد که انواع مخصوصی از محتوای رسانه ها برای ارضای نیاز های مخصوصی به کار روند. افراد به طور مختلف نیاز هایشان را با رسانه ها رفع می کنند و هر فرد ممکن است در زمینه های مختلف از رسانه ها به طور متفاوتی استفاده کند.

   علاوه بر این، نیاز های فرد همیشه کاملا فردی نیست، بلکه ممکن است به وسیله فرهنگ یا شرایط اجتماعی گوناگون شکل گیرد. به عبارت دیگر، نیاز ها، انگیزه ها و استفاده های افراد از زسانه ها به عوامل خارجی مشروط است که ممکن است در اختیار افراد نباشند. این عوامل خارجی برای اینکه نشان دهند رسانه ها چگونه قابل استفاده هستند، در گسترش گزینه های غیر رسانه ای دیگر محدودیت و مانع ایجاد میکنند. برای مثال ؛ ممکن است فرد مسنی که رانندگی نمیکند و دوستان کمی دارد بیشتر از سایرین به تلوزیون وابسته شود. کلا هرچه رسانه سریع تر در دسترس باشد، سود دریافتی بیشتر خواهد بود و استفاده از رسانه هرچه از نظر اجتماعی و فرهنگی پذیرفته تر باشد، به احتمال بیشتری استفاده از آن رسانه مناسب تر جایگزین کارکردن محسوب خواهد شد. علاوه بر این، فرد هرچه جایگزین های بیشتری برای ارضای نیاز هایش داشته باشد به رسانه خاصی کمتر وابسته خواهد شد. تعداد گزینه های کارکردی به هر حال فقط موضوع انتخاب فرد یا حتی موضوع ویژگی های روانشناختی نیست، بلکه بوسیله عواملی نظیر در دسترس بودن رسانه های مخصوص نیز محدود می شود (همان).

   آنچه در این نظریه می بینیم وابستگی افراد به رسانه برای نیاز جستجوی اطلاعات است و در نتیجه همین جستجوی اطلاعات که در تئوری ادراک اجتماعی هم به آن اشاره شد، سبب وابستگی فرد به رسانه خاصی می شود و در نتیجه این وابستگی به رسانه قدرت تاثیر گذاری بزرگی میدهد که از طریق آن می تواند جنبه های مختلف هوش هیجانی مخاطب را افزایش دهد.


   [1] Victor

   [2] Sandra ball-rokeach

   [3] Melwin defleur

   مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتیاد به اینترنت و فیس بوک

   منابع فارسی

   1_ آزاد، ح. (1374). آسیب شناسی روانی ، تهران: بعثت.

   2_ آقایار سیروس، شریفی درامدی پرویز. (1385). هوش هیجانی ، نشر سپاهان

   3_ ابوغداره، ح (1375). بررسی گونه های شخصیت (الف و ب) و سبک های رهبری مدیران دبیرستان های شیراز، مقاله کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

   4_ بیابانگرد، اسماعیل.(1384). روان شناسی تربیتی ،تهران؛ نشر ویرایش

   5_ پروین ، ل. (1381) . روان شناسی شخصیت. ]ترجمه محمد جواد جعفری و پروین کدیور[ ، تهران: انتشارات خدمات فرهنگی رسا. (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1989).

   6_ پور رمضان ، منا (1385). " بررسی رابطه ی بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان بر اساس تستSCL-90-R در مراجعین به کافی نت های مشهد در شش ماهه دوم سال 1384 "، رساله ی دکتری ، دانشمده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد.

   7_تیرگیری، عبدالحکیم. (1383). هوش هیجانی و سلامت روان، رویکردها،راهبردهاو برنامه پیشگیری در بهسازی زندگی زناشویی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی

   8_ چاوش زاده ، زهراالسادات (1388). " بررسی رابطه بین متغیرهای سلامت روان با اعتیاد به اینترنت در بین جوانان شهر یزد"، مقاله کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.

   9_ حسینی، سید شمس الدین. (1378) پیش بینی پیشرفت تحصیلی کودکان بر اساس تحصیلات پدر و هوشبهر انها، دانشگاه ازاد رودهن

   10_ حسینی، شریفه. (1384). هوش هیجانی ،دانشگاه ازاد رودهن

   11_ حق شناس،حسن ( 1385 ). پنج عاملی ویژگی های شخصیت: راهنمای تفسیر و هنجارهای آزمون های NEO PI-R وNEO-FFI ، شیراز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز.

   12_ داود آبادی، م (1384). رابطه بین اعتیاد اینترنتی با سلامت روان و ویژگی های شخصیتی کاربران شبکه، مقاله کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

   13_ دوران،بهزاد .(1381).تاثیر فضای سایت بر هویت اجتماعی،مقاله دکتری جامعه شناسی،دانشگاه تربیت مدرس

   14_ رحیمی نژاد ، عباس ، بررسی تحولی هویت و رابطه آن با حرمت خود و حالت اضطراب دانشجویان کارشناسی ، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1379.

   15_ روزنهان، د و سلیگمن، م. (1385). آسیب شناسی روانی ، ترجمه یحیی سید محمدی ، جلد اول، چاپ ششم ، تهران: ساوالان.

   16_ سموعی،راحله. (1383). ترجمه و هنجاریابی آزمون هوش هیجانی بار-ان، دانشگاه اصفهان

   17_ فتحی آشتیانی ، علی و محبوبه داستانی (1388). آزمون های روان شناختی: ارزش یابی شخصیت و سلامت روان، تهران: بعثت.

   18_ قاسم زاده، ل ، شهرآرای، م ، مرادی، ع.ر . (1386). بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت در دختران و مقایسه دختران معتاد و غیر معتاد به اینترنت در متغیرهای تنهایی، عزت نفس و مهارت های اجتماعی ، دو فصلنامه انجمن روانشناسی ایران،دوره دوم، ش 3، 32-40.

   19_ گانتر ، ب. (1383). اثر بازی های ویدویی و رایانه ای بر کودکان ، ترجمه سید حسن پورعابدینی نایینی، تهران: جوانه رشد.

   20_گلمن، دانیل. (1383). هوش هیجانی، ترجمه نسرین پارسا،تهران؛رشد

   21_گلمن، دانیل.(1379). هوش عاطفی، ترجمه حمید رضا بلوچ،تهران؛انتشارات جیحون

   22_گنجی، حمزه. (1370). روان سنجی،تهران؛دانشگاه پیام نور

   23_ گنجی، مهدی. (1384). هوش هیجانی، تهران؛ ساوالان

   24_ ماسن و همکاران.(1373). رشد و شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی،تهران؛ اگاه

   25_ مایر،ریچارد. ای. (1376). روان شناسی تربیتی ترجمه محمد تقی فراهانی،تهران؛مرکز اسناد انقلاب اسلامی

   26_ویزشفر،فاطمه (1384) . "بررسی میزان اعتیاد به اینترنت دراستفاده كنندگان از كافی نت های شهر لار" ،

   فصلنامةاصول بهداشت روان،یس 7،ش 25-26.

   27_ هومن، حیدرعلی. (1380). پژوهشی در روان شناسی ، ماهنامه علمی تخصصی روان شناسی

   مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره اعتیاد به اینترنت و فیس بوک

   نابع انگلیسی

   1_Adriana Bianchi and Dr. James G. Philips.CyberPsychology& Behavior. February 2005, 8(1):39-51. Doi:10.1089/cpb.2005.8.39 .

   2_ ALEXA The Web Information Compony, 2010, Retrieved March 12, 2010 from http://www.alexa.com/.

   3_ Alexandra Ehrenberg, Suzanna Juckes, Katherine M. White,andshari P. Walsh. CyberPsychology& behavior.Dexember 2008, 11(6): 739-741. Doi:10.1089/cpb.2008.0030.

   4_ Amiel, T., & Sargent, S.L. (2004).Individual differences in internet usage motives.Computer in Human Behavior, 20,711-726.http://www.rpi.edu/~anderk4/research.html accessed 25 February 2003).

   5_ Anderson, K. (2001)," Internet use among college students: An exploratory study", Journal of American College Health. Available: 32_ Akini A, İskender M. (2011).Internet addiction and depression, anxiety and stress.International Online Journal of Educational Sciences. 3 (1), 138-148.

   7_ Bernner, V. (1997). Psychology of computer use: Parameters of internet use, abuse and addiction: The first 90 days of internet usage survey. Psychological Reports, 80, 879-882.

   8_ Barak, A. & King, S. (2000). Two faces of the internet: Introduction to the special issue on the internet and sexuality. www.apa.org/ Journals/ amp 5391017.html

   9_ Bai, Y. M., C. C. Lin, J. Y. Chen, and W. C. Liu (2001). ‘The Characteristic Differences Between Clients of Virtual and Real Psychiatric Clinics’, American Journal of Psychiatry, Vol. 158, No. 7.

   10_ BALTARETU, C., BALABAN, C., MOTIVITION IN Using Social Network Sites by Romanian Student. A Qualitative Approach, in Journal of Media Research, Vol,3 (1), 2010, pp. 67-64.

   11_Bullen and HarreNiki. (2000). The internet: its effect on fatety and behaviorimplication for adolescents. Journal of computer in human behavior.17. 178-195.

   12_ BODY, D., ELLISION, N., Sosial network sites: Definition history and scholarship, in Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 13(1), 2007, article11. http://jcmc.indiana.edu/voll3/issue1/boyd.ellison/jhtml.

   13_ CHANDRA D., R,, Do you have Facebook addiction Disorder?,201,retrieved august1, 2010, from www.newstraitimes.com.my.

   14_ COMSCORE Sosial Networking Reach and Engagement in Asia pacific Markets,2010, RetrievedMay 31, 2010, from http://www.comscore.com/press_events/peress_release/2014/4/Sosial_network_across_asia-pasific_market/%28language%29/eng-us.

   15_ Cooper, A. (ed.) (2002). Sex and the Internet: A Guidebook for Clinicians, New York:Brunner-Routledge.

   16_ Caplan, S.E. (2002). Problematic internet use and psychosocial well- being: development of a theory- based cognitive behavioral measurement instrument. Journal of Computer in Human Behavior, 18, 553- 575.

   17_ Carmona A. (2012). Internet addiction linked to changes in brain. Journal of Plos- One.mericannewsreport.com/internetaddiction- linked-to-changes-in-bra.

   18_ Davis, S. F., B. G. Smith, K. Rodrigue, andK. Pulvers. (1999)" An examination ofInternet usage on two college campuses",College Student Journal 33(2): 257-260.Dev. 38(6): 655–665.

   19_ Goldberg, Ivan. (1996). Quoted from StevenLevy," Breathing is also addictive",NewsWeek 128 (27) (6 January 1997): 52.Available: http://www.redplanetsw.com/personal/loiosh/iad.html.

   20_FOREGGER, S, Uses and gratificationsof the Facebook.com. Ph.D. dissertation, Michigan states University, United States Michigan, 2008, retrived December12, 2009, from dissertation & theses: Full Text.(publication No. AAT 3331906).

   21_ GRINDELAND, M., HARRISON, C., The power of social networking for women research study, 2009, Retrieved April 5, 2009 from www.shesconnectedmultimedia.com.

   22_ Greenfield, D., (1999), Virtual Addiction:Help for Net heads, Cyber freaks, and ThoseWho Love Them, Oakland, CA: NewHarbinger Publication.

   23_ Greenfild, D. N. (1999).Virtual addiction. Oakland: New Harbinger.

   30_ Griffiths, M. D. (1997). Internet addiction: does it really exist? In Gackenbach. J. (ed), psychology and the internet. Newyork

   24_ Grriffiths, M. D., &Doncaster, I. (1995).The effect of Type a personality on physiological arousal while playing computer games. Addictive Behaviors, 20, 543-548.

   25_ Hamburger, Y. A., &Artzi, B. E. (2000).The relationship between extraversion and neuroticism and different uses of the internet. Computers in Human Behavior,16, 441- 449.

   26_JALILIAN M., LATIFF, L,. SEYED HASSAN, S.T., HANACHI, P., OTHMAN, M., Development of a questionnaire for accessing factors predicting blood donation among university student: Apilot study, in southeast Asian journal of tropical medicine and public health, Vol .41(3), 2010, pp. 660-666.

   27_ KATZ, E, The uses of mass communications: Current perspective on gratifications research, sage, Beverly Hills, 1959, pp .19-32.

   28_ Kim, K., Ryu, E., Chon, M. (2005). Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: A questionnaire Survey.

   29_ KREJCIE , R. V., MORGAN ,D.W., Determining sample size for research activities, in Educational and Psychological measurement, Vol. 30(2), 1970, pp. 607-610, from

   30_KRAUT, R ., PATTERSON , M., LUNDMARK, V., KIESLER, S., MUKOPADHYAY, T., SCHERLIS, W., Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being in American Pcychologist, Vol. 53(9), 1998,pp. 1017-1032.

   31_Korkmaz O, Sahin C, &AhiEvran E U (2011).The relationship between interaction and audience anxiety levels and internet addiction of adults.Journal of Contemporary Educational Technology. 2(3), 200-212.

   32_ Ko C H, Yen J U, Chen C C, Chen S H, Wu K & Yen C F. (2006). Tridimensional personality of adolescents with internet addiction and substance use experience. The Canadian Journal of Psychiatry— Original Research.51, 14.

   40_Kandell, Jonathan. 1998," Internet addictionon campus: The vulnerability of college students", Cyber Psychology and Behavior1(1): 11-17.

   41_ Knox, Davaid, V. Daniels, L. Sturdivant, andM. E. Zusman. (2001), College student use ofthe Internet for mate selection, CollegeStudent Journal 35(1): 158-160.

   42_ Kuh, George, and Nick Vesper. (2001), Docomputers enhance or detract from student learning?, Research in Higher Education42(1): 87-102.

   43_ Lacovelli, A., &Valenti, S. (2008).Internet addiction's effect on like ability and rapport.Computer in Human Behavior. 25, 439–443.

   44_LIMYH snapshot of social networking in Malaysia, 2009, Retrieved nov20, 2010, from http://www.greyeview.com/2009/07/28/snapshot-of-sosial-networking-in malaysia.

   45_ LAURIE, C., PAULA, B.E., checking out Facebook.com: the impact of a digital trend on academic libraries, in information technology and libraries , Vol. 26(1), 2007,pp.23-34.

   46_ J Korean Acad Nurs.2009 Dec;39(6):818-828.Korean. Published online 2009 December31.http://dx.doi.org/10.4040/jkan.2009.39.6.818

   47_ J Korean Acad Child Health Nurs.2010 Jan;16(1):56-65. Korean Published online 2010 Jan 31. http://dx.doi.org/10.4094/jkachn.2010.16.1.56

   48_ Jee Hyun Ha, Bumsu Chin, Doo-Heum Park, Seung-Ho Ryu, and Jaehak Yu. CyberPsychology& behavior.Dexember 2008, 11(6): 783-784.doi:10.1089/cpb.2008.0096.

   49_Jalalinejad R, Ghasempoor A, Ajdari Z &Sadeghigooghari N. (2012).The relationship between internet addiction and anxiety in the universities students.Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business.4, 1.

   50_ Morahan-Martin, J. and P. Schumacher (2003).‘Loneliness and Social Uses of the Internet’,Computers in Human Behavior, Vol. 19, No. 6.

   51_Monke, Lowell. (1998), Computers inSchools: Moving education out of the childinto the machine. Internet and HigherEducation 1(2): 147-155.

   52_ Nie, N., &Erbring, L. (2000).Debating the societal effects of the internet: connecting with the world.Public Perspective, 11, 3, 42- 43.

   53_Orzak. M. H. (1999). Computer addiction: Is it real on virtual? NewYork John wiley and sons.

   54_ pPatriciaBelchior, Michael Marsiske.(2013). Video game training to improve selection visual attention in plder adults, Computers in Human Behavior, Volume 29, Issue 4, July 2013, page 1318-1324

   55_Puay-Hoe Chua, Younbo Jung, May O. Lwin, Yin-LengTheng .(2013). Let`s play together: Effects Of video-Game play on intergenerational perceptions among youth and elderly participants. Computers in Human Behavior .Volume29 .Issue 6, Novamber 2013, pages 2303-2311

   56_ Rheingold, Howard. (1992), A slice of life inmy virtual community, Available:http://interact.uoregon.edu/MediaLit/mlr/readings/articles/aslice.html (accessed 15 October2003)

   57_ Shapiro N. A., Lessig, M.C., Goldmith, T. D., Szabo, S. T., Lazorita,M., Gold, M. S., &Stein,D.J.(2003). Problematic Internet use: Proposed classification and diagnostic criteria. Depression and Anxietyy, 17, 207-216.

   58_ SEVERIN, W.J., TAKNARD, W.J., Communication theories origins, methods, and uses in the mass media (4th ed.), Longman, White Plains, NY, 2007.

   59_ Scherer, K. (1997).‘College Life Online: Healthy and Unhealthy Internet Use’, Journal ofCollege Student Development, Vol. 38, No. 6.

   60_Shotton, M (1991).Thecosts and benefits of computer Addiction Behaviour and inforsation technology. 219-230

   61_Talbott, Steve 1998, Why is the moon gettingfurther away?, Internet and Higher Education1(2): 139-146.

   62_ Whang, L. S. M., S. Lee, and G. Chang (2003).‘Internet Over-User’s Psychological Profiles: A Behavior Sampling Analysis on Internet Addiction’, CyberPsychology& Behavior,Vol. 6, No. 2.

   63_ Wölfling, K. (2011). ‘Internet Addiction-the New Digital Disorder’, European Psychiatry,Vol. 26.

   64_Young, K. S. (1997). Internet addiction: the emergence of a new clinical disorder. [online]. Available at paper presented at the 104 the Annual Meeting of American Psychological Association. Toronto, Canada.

   65_Young, K. S. (1999). Internet addiction: symptoms, evaluation and treatment. Available on: www.google.com.

   66_Young, K. S. (2007).Treatment outcomes with internet addicts. Cyber Psychology and Behavior, 10, 5, 671- 679.International Journal of Nursing Studies, (34), 2, 185-192.

   67_ Yang, C.-K.(2001). ‘Sociopsychiatric Characteristics of Adolescents who Use Computers toExcess’, ActaPsychiatricaScandinavica, Vol. 104, No. 3.

   68_Young, K. S. (1998). Caught in the Net: How to Recognize the Signs of Internet Addiction and a Winning Strategy for Recovery, New York: John Wiley & Sons.

   69_ Young, K. S., X. D. Yue, and L. Ying (2011). ‘Prevalence Estimates and Etiologic Models of Internet Addiction’, in Internet Addiction: A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment, Kimberly S. Young and Cristiano Nabuco de Abreu (eds.), New Jersey: John Wiley & Sons.

   70_ Young. K. S. (1997) what makes on-line rsage stimulating? Potential explanations for pathological internet use.symposia paper presented at the 104th annual meeting of the American psychological association , august 15, cgicago,IL.

   71_DIMAGGIO, P., HARGITTAI, E., NEUMAN, W.R., ROBINSON, J.P., Sosial implications of the internet , in Annual Review of Sociology, Vol. 27,2001, pp. 307-336

   72_ David, S. (2008).Addiction to internet is an illness. [Online]. Available: www.guadian. co.UK.

   73_ Young, K. S. (1998), internet addiction ”the emergnce of new clinical disorder paper presented at the 104 the anal meeting of the APA. toronto.

   74_ Young, K. S. (1999) Intetnet addiction: Symptoms, evaluation, and treatment. In L. Vande Creek & T. Jackson (Ecs.), Innovations in clinical practice: A source book (Vol. 17). Sarasota, FL: professional Resorce press. 1-13

   75_ Yang, S. C., & Tung, C. J. (2004).Comparison of internet addicts and non addicts in Taiwanese high school.Computer in Human Behavior, 23, 79- 96.

   76_zittrain, Jonthan. (2009). The Future of the Internet—And How to Stop It. Yale Univercity Press.

   قیمت فایل: 13,000 تومان

   پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

   پرداخت و دانلود  icon تعداد بازدید : 3
 • نوشته : سیامک
 • چهارشنبه 6 دی 1396